ดูหนังออนไลน์
Economics

พนักงานกลุ่มปตท.กว่าพันคน พร้อมใจแปรอักษร ถวายความจงรักภักดี

วันนี้ ( 7 พ.ค.62 ) กลุ่มปตท.ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คณะผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่ม ปตท.กว่า 1,000 คน รวมพลังแห่งความจงรักภักดี แต่งกายเสื้อสีเหลือง แปรอักษรเลข ๑๐ เฉลิมพระเกียรติ ถวายราชสักการะ รวมทั้งผนึกพลังจิตอาสารักษ์โลก สานต่อพระราชปณิธาน โครงการจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมดำเนินโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน” ตลอดปี 2562

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กลุ่ม ปตท. ได้จัด โครงการเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน” เพื่อมุ่งส่งเสริมการพัฒนาจิตอาสา และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยครอบคลุมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Planet) รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม (People)

โดยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปลูกกล้าประดู่ป่า ต้นกล้าต้นที่ 100 ล้าน ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ของ ปตท. ณ แปลงปลูกป่า ตำบล ลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี 2540 จนปัจจุบันนี้ ต้นประดู่ป่าทรงปลูกกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจ และแรงบันดาลใจในการต่อยอดดำเนินงานสืบสานพระราชปณิธาน สานพลังคนไทยให้รักษา และอนุรักษ์ผืนป่าของแผ่นดินไทยให้ยั่งยืน

และนำมาสู่การพัฒนา 2 โครงการหลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย

1) โครงการใต้ร่มพระบารมีต้นที่ 100 ล้าน ที่สามารถพลิกฟื้นป่าจากสภาพเขาหัวโล้น กลายเป็นผืนป่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ ปตท. มีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จมาในครั้งนั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ชุมชนตระหนัก และหวงแหนธรรมชาติ

โดย ปตท. จะดำเนินการจัดกิจกรรม “รวมใจ จิตอาสา ฟื้นฟูพิทักษ์ป่า ถวายองค์ราชัน” ร่วมกับชุมชน และประชาชนในการฟื้นฟูป่า ซ่อมแซมแนวกันไฟ ทำโป่งพัฒนาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่า ปลูกพืชอาหาร เพื่อสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดทำเส้นทางจักรยานระยะทาง 7 กิโลเมตร เชื่อมไปสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่ปลูกป่าประวัติศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้ชื่นชมพระบารมีต้นประดู่ป่าทรงปลูก และเรียนรู้เส้นทางธรรมชาติจากป่า 1 ล้านไร่

2) โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Preventive Healthcare Unit) ในสถานีบริการน้ำมันปตท.โดยร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนองพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10 เรื่องการดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความรู้ และการรักษาพยาบาลโดยทั่วถึง ด้วยการนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน

อาทิ การตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย แล้วส่งผลการตรวจวิเคราะห์เข้าระบบประมวลผล และเชื่อมโยงข้อมูลจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช การนัดหมายแพทย์ และการรับยาจากระบบแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการรวดเร็วขึ้น ลดความแออัดของคนไข้ในโรงพยาบาลชุมชน โดยในปีนี้จะนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบแห่งแรก ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขา ตำบลสระขวัญ จังหวัด สระแก้ว และแห่งที่สองที่สาขา อำเภอ บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


นอกจากนี้ ยังรวมพลังหัวใจแห่งความจงรักภักดี ผ่านโครงการ และกิจกรรม อาทิ โครงการความร่วมมือ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ประชาชน ชุมชน และพนักงานจิตอาสา ปลูกต้นไม้ชั้นรองสวนจตุจักร และฟื้นฟูต้นไม้แนวถนนพหลโยธิน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง ลดมลภาวะ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า ร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย คณะทำงานสีเขียว Our Khung Bangkachao ชุมชน และพนักงานจิตอาสาในการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 400 ไร่ โครงการพลังธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน ต่อยอดองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมของ ปตท.

ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาด้านพลังงานให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนา “เครื่องตะบันน้ำ” อุปกรณ์ส่งน้ำขึ้นที่สูงและระยะทางไกล โดยไม่ใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำแก่ชุมชน โดยปีนี้ มีแผนดำเนินโครงการใน 10 พื้นที่ โครงการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ภายใต้หัว “ของขวัญแด่พระราชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่จัดแสดงไปแล้ววานนี้ ( 6 พ.ค. ) ได้แก่ การจัดโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ โดยจะมีการจัดแสดงทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในโอกาสอื่นๆต่อไป

รวมถึงโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เฉลิมพระเกียรติให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง อำเภอสีชัง จังหวัดชลบุรี โครงการป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โดยร่วมมือกับกรมป่าไม้ และองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก บ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี กิจกรรมวิ่ง เพื่อโลกเฉลิมพระเกียรติ พร้อมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติโดย 10 ชุมชนรอบโรงกลั่น

โครงการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่เขาห้วยมะหาด เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของผืนป่า ที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า โดยปลูกพื้นที่ป่าจำนวน 200 ไร่ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจำนวน 40 ไร่ และจัดทำแนวกั้นไฟ กิจกรรมรวมพลังน้ำใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาทำกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ การบริจาคโลหิต การเดินวิ่งปั่นจักรยาน และจิตอาสาในการทำความสะอาดชายหาด จ.ระยอง และ การสนับสนุนกรวยยางจราจร น้ำดื่ม หมวก เตาแก๊ส และถังขยะ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี

“เนื่องในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้ พนักงานกลุ่ม ปตท. กว่า 1,000 คนพร้อมใจแปรอักษร เพื่อถวายความจงรักภักดี และเสริมสร้างความรักความสมัคคีในองค์กร ปลูกฝังแนวทางจิตอาสาในด้านต่างๆให้พนักงาน อันจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และยั่งยืนของประเทศชาติ ” นายชาญศิลป์ กล่าว 

SARANYA THONGTHAB