ดูหนังออนไลน์
General

เฉลิมพระนาม ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี – เจ้าฟ้าทีปังกร’ และพระภาคิไนย 2 พระองค์

5 พ.ค. 62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เป็น “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” เข้าเฝ้าฯ หน้าพระราชอาสน์ รับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ใบมะตูม ทรงเจิม แล้วพระราชทานพระสุพรรณบัฏเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ชั้นที่ 1

พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครั้งเมื่อดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระนามเดิมหม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2548 รัชกาลที่ 9 มีพระบรมราชโองการสถาปนาให้ดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า

“องค์ที” พระเจ้าลูกยาเธอ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เป็น “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ” เข้าเฝ้าฯ หน้าพระราชอาสน์ รับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ใบมะตูม ทรงเจิม แล้วพระราชทานพระสุพรรณบัฏเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ชั้นที่ 1

สำหรับพระประวัติทรงเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครั้งเมื่อดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 มีพระบรมราชโองการพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548

พระภาคิไนยเธออีก 2 พระองค์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เป็น “พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เป็น “พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ”

พระประวัติของทั้งสองพระองค์ พระเจ้าภาคิไนยเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ พระเจ้าภาคิไนยเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นพระธิดาองค์เล็ก ในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ พระขนิษฐภคินี รัชสมัยของรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราชโองการสถาปนา ทั้งสองพระองค์ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าตั้งแต่ประสูติ

The Bangkok Insight Editorial Team