ดูหนังออนไลน์
COLUMNISTS

สถาบันกษัตริย์ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติมิเสื่อมคลาย

มธุลิน ผ่องอำไพ
1979


เดือนพฤษภาคมปี 2562 อาจเรียกได้ว่าเป็นเดือนมหามงคลทั้งของชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เพราะมีพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ในเดือนเดียวกันทั้งสองประเทศ โดยที่ญี่ปุ่นจะก้าวสู่รัชสมัยใหม่ภายใต้ชื่อ “รัชสมัยเรวะ” จาก การเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ ของเจ้าชายนารูฮิโตะ มกุฏราชกุมาร

ส่วนประเทศไทยมีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม ซึ่งถือเป็นการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 12 ในสมัยรัตนโกสินทร์ นับแต่รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 10 ถือเป็นบุญตาของพสกนิกรทุกคนที่จะได้เห็นพระราชพิธีสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต

พระราชพิธีสำคัญของประเทศไม่เพียงแต่เป็นเครื่องชี้บอกถึงห้วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของแผ่นดินเท่านั้น หากยังเป็นบทสะท้อนถึงความเป็นปึกแผ่นของประเทศที่หยั่งรากลึก จากการกรำศึกขจัดอริราชศัตรู ทำให้ไทยยังคงเป็นไทรักษาเอกราชมาได้จนถึงวันนี้

เรามีรากเหง้าวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แม้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 แต่ความจงรักภักดีเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทยมิได้ลดน้อยถอยลง

อันเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คณะราษฎร์ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสุดโต่ง เลือกที่จะใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ซึ่งเป็นระบบปกครองของไทยในปัจจุบัน เนื่องจากความผูกพันของคนไทยกับพระมหากษัตริย์แน่นแฟ้น ลึกซึ้งไม่เหมือนที่ใดในโลก เพราะพระมหากษัตริย์มิได้ทรง “ปกครอง” แต่ทรง “ปกเกล้า” คุ้มครองพสกนิกร ดุจ “พ่อ” ดูแล “ลูก” ปัดเป่าทุกข์ บำรุงสุข ให้อยู่เย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร

13 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่คนไทยร่วมกันจับมือก้าวข้ามผ่านความทุกข์จากการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ถือเป็น “ทุกข์ของแผ่นดิน” โดยแท้ เพราะตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์มิได้ทรงครองแผ่นดินเท่านั้น หากทรงครองหัวใจคนไทยทั้งชาติ จากพระราชกรณียกิจตลอดพระชนม์ชีพภายใต้พันธะสัญญาที่ให้ไว้กับคนไทยนับแต่วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม  2493 ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตราบจนถึงวันนี้พระองค์ยังทรงเป็น “พ่อของแผ่นดิน” ที่ประทับอยู่ในใจปวงราษฎร์มิเสื่อมคลาย

ภาพ : www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com

มาถึงวันนี้คนไทยมีโอกาสจับมือร่วมกันเพื่อเดินหน้าสู่ “ความสุขของแผ่นดิน” กับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีโอกาสได้สัมผัสกับคลื่นมหาชนสีเหลืองที่จะร่วมกันประกาศให้โลกรับรู้ถึงความผูกพันระหว่างสถาบันกษัตริย์กับคนไทยอีกครั้ง

การผลัดแผ่นดินในแต่ละห้วงเวลา อาจมีบริบทของสังคม การพัฒนาประเทศที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือความผูกพันระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทั้งชาติมาทุกยุค ทุกสมัย

ในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ คนไทยจะมีโอกาสได้สดับตรับฟังพระปฐมบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นสัญญาณก้าวสู่ “ฟ้าใหม่” แห่งความรุ่งโรจน์ของ “แผ่นดินไทย”

Add Friend Follow