Politics

‘ศาลรธน.’ รับตีความสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ นัดชี้ขาด 8 พ.ค.นี้

“ศาลรัฐธรรมนูญ” รับคำร้อง “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ยื่นให้ตีความสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ พร้อมนัด 8 พ.ค. นี้ชี้ขาด

ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่ แล้ว เห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (1) ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้ จึงมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ

คดีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายไม่จำเป็นต้องไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง แต่เพื่อประกอบการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 วรรคสาม ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องและให้เลขาธิการวุฒิสภาจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ยื่นต่อศาลภายในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

ศาลกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา

Add Friend Follow
CHAIRAT PATCHARATRIRAT