ดูหนังออนไลน์
Economics

แจงระเบียบจ้างลูกจ้างชั่วคราวใหม่ไม่กระทบแพทย์ชนบท

บัตรประชาชน
ภาพจาก hfocus.org

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรณีการออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว ด้วยการใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อต้องการจัดระเบียบการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้เงินนอกงบประมาณของส่วนงานราชการ เพราะยอมรับว่าปัจจุบันอาจทำให้เกิดความลักลั่นในการจ้างลูกจ้าง เนื่องจากหลายหน่วยงานมีแหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน ระเบียบดังกล่าวไม่ได้จัดระเบียบบังคับใช้กับลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุขเพียงแห่งเดียว แต่บังคับใช้กับทุกหน่วยงานราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.วินัยทางการเงินการคลังของรัฐ และสร้างความโปร่งใสในการใช้เงินนอกงบประมาณ

“ขอร้องให้แพทย์ชนบททำความเข้าใจกับแนวทางออกระเบียบดังกล่าว และไม่จำเป็นต้องรวมตัวเดินทางมาสอบถามข้อมูลยังกระทรวงการคลังในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ เพราะกระทรวงสาธารณสุขมีระเบียบและจัดทำข้อตกลงเป็นการเฉพาะสำหรับโรงพยาบาล จึงไม่ได้ลดจำนวนลูกจ้างชั่วคราว จึงไม่ได้รับผลกระทบจากระเบียบครั้งนี้” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กล่าวว่า สำนักงาน ก.พ. ยืนยันการออกระเบียบจ้างพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราวเป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารกำลังพลของข้าราชการพลเรือนสอดคล้องกับเงินงบประมาณ เพื่อจัดจ้างกำลังพลในสายงานที่จำเป็นและขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยอมรับว่าปัจจุบันจำนวนข้าราชการพลเรือน 400,000 คน รวมกับข้าราชการทั้งหมด 3 ล้านคน ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ

สำหรับการออกหลักเกณฑ์ วิธีปฎิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จะพิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากตำแหน่ง หน้าที่ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง เหตุผลความจำเป็นของหน่วยงาน

หากสอดคล้องเป็นไปแนวทางเดียวกันกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.พ.กำหนดไว้เป็นรายตำแหน่ง และในกรณีขอจ้างเกิน 1 ปี ต้องเป็นไปตามนโยบาย หรือโครงการที่กำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และหากค่าจ้างเกินกว่าอัตราจ้างงานขั้นต่ำต้องพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมสำหรับงานเฉพาะด้านการจ้างงานใหม่ โดยต้องมีระยะเวลายื่นตกลงภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี กรมบัญชีกลางจะใช้เวลาพิจารณาภายใน 1 เดือน หลังจากนั้นจะทำหนังสือขอทำความตกลงต่อไปภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อประเมินจำนวนลูกจ้างชั่วคราวและการใช้เงินนอกงบประมาณแต่ละปี

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK