General

เฝ้าระวัง! สธ.สั่งโรงพยาบาลดูแลประชาชนจากผลกระทบพายุฤดูร้อน

สธ.สั่งหน่วยงานและโรงพยาบาลสังกัด พร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ติดตามเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ  

นายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดและโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จะเกิดพายุฤดูร้อน หลายพื้นที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ในวันที่ 26 – 28 เมษายน 2562 กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์และให้การสนับสนุนพื้นที่มาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา

ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล

 

โดยให้ทีมเฝ้าระวังระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ผลกระทบด้านโรคและภัยสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น สื่อสารความเสี่ยงกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.) ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดูแลประชาชนอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ได้ให้สถานบริการสาธารณสุขเตรียมอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ตรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์หรือเอกสารสำคัญขึ้นบนที่สูงให้เหนือระดับความเสี่ยงจากน้ำท่วม  เตรียมการจัดบริการทางการแพทย์ จัดหาพื้นที่ให้บริการสำรอง ไม่ให้มีผลกระทบต่อบริการประชาชน สำรองยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชน

โดยมีสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนใน 49 จังหวัด รวม 8,296 แห่ง  เป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 49 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 623 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 23 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 55 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 552 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 7,024 แห่ง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight