General

‘กรมทรัพยากรน้ำ’ เดินหน้าแก้ปัญหาแล้งต่อเนื่อง

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1-11  จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตรน้ำฝน ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 427 โครงการ และโครงการระบบกระจายน้ำอีก 74 โครงการ  เพื่อช่วยจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน และจัดหาเครื่องมือสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแล้ง อาทิ รถบรรทุกน้ำ จัดตั้งจุดแจกจ่ายน้ำสะอาด ตลอดจนเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน ที่ดำเนินการไปแล้ว กว่า 24.34 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในการดำเนินดังกล่าว ทางกรมทรัพยากรน้ำมีเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนทั้งหมด 575 เครือข่าย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน และพฤติกรรม ในการช่วยกันป้องกัน ดูแลรักษา  และเฝ้าระวังแหล่งน้ำธรรมชาติ นอกเหนือไปจากการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ยกระดับสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

ระหว่างวันที่ 24 -25 เมษายนที่ผ่านมา ทางกรมทรัพยากรน้ำ ยังได้จัดเวทีเสวนาผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน ทสม. ภาคีเครือข่ายจากลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก และลุ่มน้ำโตนเลสาบ รวม 8 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก  เพื่อสร้างความร่วมมือในบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งให้มีน้ำเพียงพอทั่วถึงทุกพื้นที่

การเสวนาดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายของกรมทรัพยากรน้ำ  ที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน ประชาชนและเกษตรกรไทยมีน้ำกินน้ำใช้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และพอเพียง การขับเคลื่อนที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นำนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำแนวใหม่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายภาคประชาชน ภาคีหน่วยงานภาครัฐ และภาคีภาคเอกชน

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ ยังลงพื้นที่บ้านห้วยหิน หมู่ 1 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเยี่ยมเยียนโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ พื้นที่อำเภอสนามชัยเขต ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการใช้น้ำอย่างบูรณาการ ระหว่างภาครัฐกับภาคสังคม เพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team