ดูหนังออนไลน์
Economics

ครม.ไฟเขียวร่างประกาศกิจการท่าอากาศยาน – ขนส่งทางอากาศ

ครม.ไฟเขียวร่างประกาศกิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นสำหรับกิจการท่าอากาศยาน และกิจการการขนส่งทางอากาศ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือคณะกรรมการ PPP เรื่องกิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็น สำหรับกิจการท่าอากาศยานและกิจการขนส่งทางอากาศ ซึ่งเป็นการขยายความมาตรา 7 พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งระบุโครงการที่เข้าข่ายจะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งในส่วนของกิจการของท่าอากาศยานและการขนส่งทางอากาศ

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 12 กิจการ ได้แก่

 1. ครัวการบิน
 2. คลังสินค้า
 3. ระบบให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน
 4. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภาคพื้นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการซ่อมบำรุง
 5. การบริการขนส่งสัมภาระที่เกิดการตกค้างระหว่างเดินทาง
 6. การให้บริการด้านผู้โดยสาร
 7. การให้บริการรักษาความปลอดภัย
 8. การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงข้อมูลและบอกทิศทางแก่ผู้โดยสาร
 9. การให้บริการล้างเครื่องบินด้วยระบบเคลื่อนที่
 10. การปรับปรุงความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน
 11. การก่อสร้างหรือติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดผลกระทบทางเสียงที่เกิดจากการใช้สนามบิน
 12. การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการใช้สนามบิน

ส่วนกิจการบริการซ่อมบำรุงอากาศยานก็ให้เป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของการขนส่งทางอากาศ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team