Business

GULF เผยโรงไฟฟ้า TTCIZ-02 เวียดนามขายไฟได้ก่อน

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยถึงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้า TTCIZ-02 ในเวียดนามว่า บริษัทได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ ที่จังหวัด Tay Ninh ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า TTCIZ-01 และ TTCIZ-02  ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd. ( GIH ) อยู่ 49.0% และ 90% ตามลำดับ ร่วมกับ Thanh Thanh Cong Group (TTC Group)  โครงการทั้งสองมีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

โครงการโรงไฟฟ้า TTCIZ-01 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 68.8 เมกะวัตต์ ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม หรือ EVN แล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562

โครงการโรงไฟฟ้า TTCIZ-02 ซึ่งดำเนินการโดย TTC Green Energy Investment Joint Stock Company ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 เร็วกว่ากำหนดการที่วางไว้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 โดยโครงการ TTCIZ-02 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EVN เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 9.35 เซนต์ ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 310 เมกะวัตต์นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างและขอใบอนุญาตต่างๆ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในไตรมาสที่สามของปี 2562

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight