Politics

ไม่เป็นกลาง!! ‘เพื่อไทย’ ร้อง ‘กกต.’ ปลดคณะกรรมการสรรหาส.ว.

“เพื่อไทย” จี้ “กกต.” ปลดคณะกรรมการสรรหา ส.ว. หวั่นไม่เป็นกลางทางการเมือง เหตุ “นายกฯ” ตั้ง “ประวิตร” ทำหน้าที่

นางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ได้เดินทางเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้ยกเลิกคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่ไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรม 269(1) ระบุว่าให้สรรหา ส.ว. โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ

ทั้งนี้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้แต่งตั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มาเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ซึ่งคณะกรรมการล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลใน คสช. และเป็นบุคคลในรัฐบาล จึงไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง

“ตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าจะต้องแต่งตั้ง ส.ว. ที่มีความรู้มีประสบการณ์และมีความเป็นกลางทางการเมือง แต่คณะกรรมการชุดนี้เต็มไปด้วยผู้ที่อยู่ใน คสช. ผู้ที่อยู่ในรัฐบาลเสียเอง จึงขาดความเป็นกลางทางการเมืองอย่างชัดเจน อีกทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ดังนั้น การกระทำดังกล่าวเท่ากับว่าพล.อ.ประยุทธ์เลือกพล.อ.ประวิตร และคนของตนเองเพื่อไปสรรหา ส.ว. เพื่อให้ ส.ว. ไปเลือกพล.อ.ประยุทธ์มาเป็นนายกฯ มองว่าเป็นเรื่องที่ชงเองกินเอง”

อย่างไรก็ตาม ขอให้ กกต. พิจารณาปลดคณะกรรมการสรรหา ส.ว. จากนั้นก็ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาใหม่ โดยแต่งตั้ง ส.ว. ที่เป็นกลาง ปลอดจากการเมืองอย่างแท้จริง และที่สำคัญต้องเปิดเผยที่มาของการสรรหา ส.ว. อย่างโปร่งใส

ส่วนการปลดคณะกรรมการสรรหา ส.ว. นั้น กกต. จะทำได้หรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะต้องไปหาวิธีการในการดำเนินการ ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ต้องแก้กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ และสามารถปลดได้ทันที

Add Friend Follow
CHAIRAT PATCHARATRIRAT