Business

ผู้โดยสารเฮ!! กทม.เคาะค่าตั๋วสายสีเขียวสูงสุด 65 บาทตลอดสาย จนหมดสัญญา

ผู้ว่าฯกทม. ประกาศอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายสูงสุด 65 บาท จนหมดสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข ห้ามผู้รับสัมปทานมาขอขึ้นค่าบริการทีหลัง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ว่า ที่ประชุมรับทราบกรณีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2562 เรื่อง การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

อัศวิน ขวัญเมือง

ซึ่งระบุว่าโดยที่ปัจจุบันการจัดการบริการขนส่งสาธารณะโดยรถไฟฟ้า ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – แบริ่ง ช่วงบางหว้า – สนามกีฬาแห่งชาติ ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต –  สะพานใหม่ – คูคต ยังมีปัญหาในการบูรณาการทั้งเรื่องการบริหารจัดการโครงการและการบริหารจัดการสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟฟ้าที่ยังไม่มีความเป็นเอกภาพ จำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การเดินรถเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงข่ายเดียวกัน อำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชน ผู้โดยสาร และมีการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน เพื่อให้การเข้าถึงการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเป็นไปอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพต่อระบบคมนาคมขนส่งและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้า คสช. จึงมีคำสั่งให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดำเนินการจ้างผู้ประกอบการเอกชนเพื่อติดตั้งระบบรถไฟฟ้าจัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ซึ่งเป็นโครงการส่วนต่อขยายที่ 2 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

 

นอกจากนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ในการรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีสะพานตากสิน – สถานีบางหว้า และช่วงสถานีอ่อนนุช – สถานีแบริ่ง ซึ่งเป็นโครงการส่วนต่อขยายที่ 1 และโครงการส่วนต่อขยายที่ 2 อีกทั้งให้ดำเนินการเจรจาร่วมกับผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

กรณีดังกล่าว พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่าทางกรุงเทพมหานครได้กำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายสูงสุดไว้ที่ 65 บาท จนหมดสัญญาไม่มีเงื่อนไขให้ผู้รับสัมปทานมาขอขึ้นค่าบริการทีหลัง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวง

ขณะเดียวกันที่ประชุม ได้รายงานถึงการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในภาพรวมขณะนี้ได้ดำเนินการคืบหน้าไปกว่า 95% ส่วนต่างๆ ที่ยังไม่เรียบร้อยกำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เช่น การขีดสีตีเส้นจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง

นอกจากนี้ ยังได้รายงานถึงสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้เสียจำนวน 23 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เสียชีวิต 15 ราย ส่วนใหญ่สาเหตุมาจากเมาแล้วขับมหาดไทย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight