CSR

‘ซีพีเอฟ ‘ รักษ์โลกยั่งยืน ลด-เลิกใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น    

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  กล่าวว่า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ควบคู่กับการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม ชุมชน และสนับสนุนพนักงานให้ร่วมเป็นเครือข่ายจิตอาสาอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งภายในและรอบรั้วโรงงานและฟาร์ม รวมถึงพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ      

โครงการด้านการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี 2561 สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกใหม่ พื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและป่าบนบกได้รวมทั้งสิ้น 10,079 ไร่ ประกอบด้วย โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าสัก พื้นที่ดำเนินการ 5,971 ไร่ เป็นผืนป่าแห่งแรกของประเทศที่มีการนำนวัตกรรมปลูกป่า 4 รูปแบบ มาผสมผสานใช้ ทำให้อัตรารอดตายของต้นไม้ปลูกใหม่เมื่อปีก่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 90% ชุมชนโดยรอบได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่ได้จากการฟื้นตัวของป่าไม้ และยังได้ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ สำรวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 9 ชนิด นก 119 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 20 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 15 ชนิด    
นอกจากนี้ ยังมีโครงการปลูกป่าชายเลน”ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ช่วยเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าใหม่ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 จังหวัด คือ ระยอง สมุทรสาคร พังงา สงขลา และชุมพร รวม 2,388 ไร่ โครงการรักษ์นิเวศ ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานของฟาร์มและโรงงานทั่วประเทศปลูกต้นไม้ในพื้นที่สถานประกอบการทั่วประเทศ ดำเนินการได้รวม 1,720 ไร่        

ขณะเดียวกัน บริษัทยังให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนเป้าหมายการจัดการพลาสติกของประเทศ อาทิ  นำถังบรรจุอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ หรือ Bulk Feed Tank มาใช้ทดแทนถุงบรรจุอาหารสัตว์พลาสติก พัฒนาถาดพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) จากวัสดุธรรมชาติที่หมุนเวียนได้ (Renewable Resources) ที่เรียกว่า  Polylactic Acid (PLA) ย่อยสลายได้ มาใช้กับสินค้ากลุ่มหมูสดและไก่สดแช่เย็นเป็นรายแรกของไทย ในปี 2558

รวมทั้งได้ประกาศนโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ครอบคลุมกิจการทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการลดใช้พลาสติกตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) กำหนดเป้าหมายยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่จำเป็น ภายในปี 2568  สำหรับกิจการในประเทศไทย และภายในปี 2573 สำหรับกิจการในต่างประเทศ           

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight