General

ไม่ตกเทรนด์!! เคลื่อนทัพสตช.สู่องค์กรนวัตกรรม

นวัตกรรม เป็นปัจจัยสำคัญให้องค์กรมีการพัฒนาและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน แถมช่วยลดข้อครหา โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการทำงาน ไม่เว้นแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ก็ต้องการเป็นองค์กรนวัตกรรมเช่นเดียวกัน และกำลังเอาจริง

โดยเมื่อเร็วนี้จัดทีมใหญ่หารือระหว่าง สตช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่วข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมตำรวจ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงพัฒนาโจทย์วิจัย และนวัตกรรมตำรวจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน.กล่าวว่า จากการรับฟังข้อมูลจากสตช.ถึงโครงการวิจัยที่ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงอื่น ๆ มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

จึงเสนอให้มีการสร้าง Education Innovation ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ที่มีโรงเรียนในความดูแลประมาณ 200 โรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนประมาณ 20,000 คน ได้เข้าถึงการเรียนด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น และเมื่อเรียนจบจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแล้ว ก็สามารถไปเรียนต่อได้ในโรงเรียนสายวิทยาศาสตร์โดยตรง เมื่อจบการศึกษา สามารถเข้าทำงานในสตช. เพื่อตอบโจทย์ด้านการวิจัย และสร้างนวัตกรรมให้กับภารกิจตำรวจอย่างต่อเนื่อง

กิติพงค์ พร้อมวงค์

นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องการจัดทำสมุดปกขาว เพื่อจัดทำแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตำรวจ ฉบับที่ 1 โดย สวทน. เสนอให้สตช.จัดกลุ่มการวิจัยให้ชัดเจน โดยสวทน. พร้อมสนับสนุนบุคลากรในการให้คำแนะนำ และจัดทำสมุดปกขาว เพราะ มีทีมงานทำข้อมูลการคาดการณ์อนาคต (Foresight) ซึ่งเชื่อว่า จะเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลประกอบการจัดทำโจทย์วิจัย และนวัตกรรมของสตช.ต่อไป

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB