General

‘คนไทย’ มอง ‘การเมือง-คอร์รัปชัน’ เรื่องแย่สุดของประเทศ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ  “ประเทศไทยในสายตาคนไทย” จำนวนทั้งสิ้น 2,054 คน ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

คนไทย “รักอะไร” มากที่สุดในประเทศไทย

 1. ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ /แผ่นดินไทย ประเทศไทย  43.07%
 2. วัฒนธรรม ประเพณีไทย เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ภาษา อาหาร 33.68%
 3. ครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง  27.88%
 4. ทรัพยากรธรรมชาติ ป่า ทะเล ภูเขา สิ่งแวดล้อม  21.86%
 5. โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด ปราสาท พระบรมมหาราชวัง  17.06%

“สิ่งที่ดีที่สุด” ของประเทศไทย คือ

 1. วัฒนธรรม ประเพณีไทย   37.47%
 2. สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วไทย 32.48%
 3. รอยยิ้มของคนไทย ความมีน้ำใจ 29.35%
 4. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  23.80%
 5. อาหารไทย 20.57%

“สิ่งที่แย่ที่สุด” ของประเทศไทย คือ

 1. การเมืองไทย พฤติกรรมของนักการเมือง /ทุจริตคอรัปชั่น  52.22%
 2. ไม่มีอิสระ ไม่เป็นประชาธิปไตย  25.80%
 3. สภาพเศรษฐกิจ  19.82%
 4. ขาดจิตสำนึก ไม่รักไม่สามัคคีกัน แตกแยก ทะเลาะกัน  19.18%
 5. สภาพอากาศ มลพิษ ขยะ การจราจร  15.34%

ในฐานะคนไทยได้ทำสิ่งที่ดีงาม แก่ประเทศไทย คือ

 1. เป็นพลเมืองดี ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย  54.29%
 2. ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม บริจาค จิตอาสา   25.20%
 3. อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดี ดูแลครอบครัว ปลูกฝังคุณธรรม 21.12%
 4. อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย /เข้าวัด ทำบุญ  15.84%
 5. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ลดขยะ 14.01%

ในฐานะคนไทย เรื่องใดที่คิดว่าทำไม่ถูกต้องหรือเป็นการกระทำที่แย่ แก่ประเทศไทย

 1. ไม่ปฏิบัติตามกฎ ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎจราจร  47.16%
 2. สร้างขยะ เป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วม น้ำเน่าเสีย  32.50%
 3. เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่กลับนิ่งเฉย 25.22%
 4. กระทำผิด ทุจริต ผิดศีล ขาดจิตสำนึก   23.95%
 5. ใช้ของฟุ่มเฟือย ใช้เกินความจำเป็น ไม่พอเพียง  18.46%

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team