Economics

งวดแรก!! จ่ายชดเชยเรือประมงออกนอกระบบจันทร์นี้

กรมประมงลั่น 22 เม.ย.นี้ เริ่มจ่ายงวดแรก ค่าชดเชยเรือประมงออกนอกระบบ เตือนเตรียมหลักฐานให้พร้อม คาดจ่ายแล้วเสร็จในปี 2563 

นายอรุณชัย  พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะประธานคณะทำงานจ่ายค่าชดเชยเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบ เปิดเผยว่า กรมฯได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าท่า สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และชาวประมง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติวิธีจ่ายค่าชดเชยเรือประมงออกนอกระบบ ระยะที่ 1 จำนวน 252 ลำ ว่า รัฐบาลให้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงอย่างเร่งด่วน  ขณะนี้ คณะทำงานฯทุกจังหวัด มีความพร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการจ่ายค่าชดเชยแล้ว โดยจะแบ่งจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด

งวดที่ 1 จ่าย 30 %  สำนักงานประมงจังหวัดจะแจ้งเจ้าของเรือประมงตามบัญชีรายชื่อที่ได้ประกาศไว้ ให้มายื่นคำร้องขอรับเงินค่าชดเชย ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ที่สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ เมื่อตรวจสอบเอกสารและทำสัญญาฯ ก็จะเริ่มจ่ายเงินงวดแรกได้เลย

อรุณชัย  พุทธเจริญ

สำหรับเอกสารที่ผู้ประกอบการเรือประมงจะต้องเตรียมในการยื่นคำร้องขอรับเงินค่าชดเชยฯ

1. สำเนาทะเบียนเรือและสำเนาใบอนุญาตใช้เรือ (ถ้ามี)

2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ประเภทออมทรัพย์หรือประแสรายวัน ที่ไม่ขาดการเคลื่อนไหวกับธนาคารเกิน 6 เดือน รับเฉพาะบัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินชดเชย

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายไม่เกินหกเดือน

4. นำบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบให้เจ้าหน้าที่ที่รับยื่นแบบคำร้องฯ จัดทำไว้เป็นหลักฐาน กรณีมอบอำนาจให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแทน

5. ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในสำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเรือที่ประสงค์นำออกนอกระบบ หรือผู้รับมอบอำนาจ แล้วแต่กรณี

งวดที่ 2  จ่าย 70 %  ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยฯ หลังจากเสร็จสิ้นการรื้อทำลายเรือ  จะแล้วเสร็จและผู้ประกอบการเรือประมงจะได้รับเงินที่เหลือทั้งหมดไม่เกิน 15 กันยายน 62นี้ แน่นอน ในส่วนของเรือประมง ระยะที่ 2 อีกจำนวน 53 ลำ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563

“ฝากถึงชาวประมง ภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งดำเนินการให้อย่างเต็มที่ แต่ต้องเป็นไปตามระบบและขั้นตอนที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้  หากชาวประมงมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัด” นาย อรุณชัย กล่าว

 ขอบคุณภาพ: เรือประมงชะอำ 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight