Politics

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำไนจีเรีย

เว็บไซค์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ใจความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกสหรัฐอเมริกา ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

พระราชสาส์นตราตั้ง ลงวันที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team