Politics

นับคะแนนใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ขอนแก่นเรียบร้อยดี!

“กกต.” เผยการนับคะแนนใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้งในจ.ขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงการดำเนินการนับคะแนนใหม่ของเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลใหญ่ และหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งพบว่าการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น มีผลรวมคะแนนมากกว่าจำนวนบัตรที่นับเป็นคะแนน

ทั้งนี้ จากการนับคะแนนใหม่พบว่า หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บัตรเลือกตั้งที่นับใหม่ มีจำนวน 324 ใบ เป็นบัตรดี 305 ใบ บัตรเสีย 17 ใบ และบัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใด จำนวน 2 ใบ

หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตำบลม่วงหวาน บัตรเลือกตั้งที่นับใหม่ มีจำนวน 624 ใบ เป็นบัตรดี 587 ใบ บัตรเสีย 33 ใบ และบัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใด จำนวน 4 ใบ

การนับคะแนนใหม่ของหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2 หน่วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีผลรวมคะแนนเท่ากับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ ซึ่งจะนำผลคะแนนไปรวมกับหน่วยเลือกตั้งและประกาศผลการรวมคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่อไป

Add Friend Follow
CHAIRAT PATCHARATRIRAT