ดูหนังออนไลน์
General

ดีเดย์ 25 เม.ย.นี้ บังคับร้านอาหารต้องดูแลสุขอนามัย-ความปลอดภัย

25 เมษายนนี้ กรมอนามัย บังคับใช้กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 วางมาตรการสุขอนามัย และความปลอดภัยในร้านอาหารทุกขนาดทั้งร้านข้างทาง และร้านอาหารในอาคาร พร้อมกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ภายในเดือนธันวาคม 2563 

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง เพื่อกำหนดมาตรการควบคุม สถานที่จำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนัก คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค และพิทักษ์สิทธิของประชาชนในการรับบริการด้านอาหาร รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ที่มีอาหาร และน้ำเป็นสื่อ

ทั้งนี้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบในร่างกฎกระทรวง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามประกาศเป็นกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สาระสำคัญของกฎกระทรวงกำหนดในเรื่องการควบคุมสุขลักษณะสถานที่ขายนั้น ต้องดูแลให้ถูกต้อง ดังนี้

  • ดูแลจุดเตรียมอาหาร แสงสว่าง ที่ล้างมือ ห้องน้ำ ที่กำจัดขยะ และน้ำเสีย
  • วัตถุดิบต้องมีความสด มีการจัดเก็บอย่างดี
  • น้ำดื่ม หรือน้ำที่เอามาใช้ทำอาหารต้องสะอาด
  • น้ำแข็งที่ใช้กินก็ห้ามเอาหมู เอาผัก หรือเอาน้ำอัดลมลงไปแช่ จ
  • จานชามช้อนส้อม ต้องสะอาด และมีการฆ่าเชื้อหลังทำความสะอาดด้วย
  • ห้ามการใช้ก๊าซหุงต้ม เป็นเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบปรุงอาหารบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร
  • ห้ามใช้เมทิลแอลกอฮอล์ หรือเมทานอลเป็นเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ ปรุง หรือ อุ่นอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร
  • ต้องจัดให้มีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ สำหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิง ทำ ประกอบ ปรุงการเก็บรักษา และการจำหน่ายอาหาร
  • น้ำใช้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด

นอกจากนี้ คนขายหรือผู้ที่สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพแข็งแรง และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ตามประกาศกระทรวงที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 เมษายน 2562 นี้ด้วย โดยผู้ที่ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรมภายในเดือนธันวาคม 2563 และต้องอบรมทบทวน เพื่อต่อใบอนุญาตใหม่ทุกๆ 3 ปี

โดยอบรมเกี่ยวกับความรู้ตามสุขลักษณะในกฎกระทรวงทั้ง 22 ข้อ ประกอบด้วยความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร หรือการจัดการสถานที่จำหน่าย การจัดการอาหารวัตถุดิบ ภาชนะอุปกรณ์ เลือกล้างเก็บนำมาใช้อย่างไรไม่ให้ปนเปื้อน การจัดการด้านของเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น น้ำทิ้ง ขยะ สัตว์แมลงนำโรคต่างๆ และการดูแลสุขภาพอนามัยของคนปรุงคนเสิร์ฟที่เรียกว่าผู้สัมผัสอาหาร รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ผู้สัมผัสอาหารทุกคนในประเทศไทยจะต้องได้รับการอบรม ฝึกปฏิบัติ และหรือต้องสอบผ่าน

ที่ผ่านมาราชการส่วนท้องถิ่นได้มีการดำเนินงานตรวจแนะนำร้านอาหาร จัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร เพื่อสร้างความร่วมมือกันในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นวิทยากรให้ความรู้ และให้คำแนะนำมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นๆ ภาคเอกชน สถาบันที่มีความรู้ มีความสามารถจัดการอบรมผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารได้อีกด้วย โดยผ่านการเห็นชอบจากกรมอนามัย

ทั้งนี้กฎกระทรวงฉบับนี้ได้ตีความครอบคลุมสถานที่จำหน่ายอาหารที่เป็นอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่ หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้ เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสำเร็จ และจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที

SARANYA THONGTHAB