PR News

กรมทรัพยากรน้ำเดินหน้าบรรเทาภัยแล้ง

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในหลายพื้นที่แล้ว

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ร่วมกับ อบต.สีสุก อำเภอจักรราช จังหวัดนครราชสีมา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำจากลำน้ำจักราช เติมแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2 3 ในวันที่ 25 มีนาคม – 10 เมษายนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับอบต.บัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร เติมแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่บ้านกระดาน หมู่ที่ 6 16 ในวันที่ 6 – 11 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากภัยแล้ง

หากประชาชนในพื้นที่ใดที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ในพื้นที่ของท่านหรือ โทร 0 2271 6000 หรือโทร 1310 กด 5

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team