Business

ครม.เว้นภาษีนำเข้ายาแลกคนไทยเข้าถึงยารักษาโรคร้ายแรง

ครม.ยอมเฉือนรายได้ 20 ล้านบาทแลกให้คนไทยได้รับยากำพร้าใช้รักษาโรคเฉพาะ โรคร้ายแรงที่มีราคาสูง และมีราคาถูกลง

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบการยกเว้นภาษีนำเข้ายาในกลุ่มยากำพร้า ซึ่งเป็นยาที่จำเป็นต่อการให้บริการกับผู้ป่วย ใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน หรือยารักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ำ

โดยยากำพร้าส่วนใหญ่ไม่มีผลิตในประเทศ เนื่องจากไม่คุ้มค่าการลงทุน ทำให้เกิดการขาดแคลน รวมทั้งยากำพร้าบางรายการยังมีราคาที่สูงมาก ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงได้ยาก จึงเห็นควรให้ยกเว้นภาษีขาเข้า

แม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 20 ล้านบาท แต่จะเกิดผลดี เพราะจะช่วยส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนตำรับยา และมีการนำเข้ายากำพร้าที่มีความจำเป้นและไม่มีผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น  จะทำให้ประชาชนที่ป่วยในโรคต่างๆ เข้าถึงยากลุ่มนี้ได้มากขึ้น และการดำเนินการครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและพัฒนายาในประเทศด้วย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight