Economics

ต้องโปร่งใส!! ปรับเกณฑ์ใช้เงินกองทุนอนุรักษ์ฯ ปี 63 เน้นโปร่งใส-ทั่วถึง

หลังจากที่โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ยื่นขอใช้เงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2562 ทะลักทะล้นมากกว่ากว่า 200 โครงการ และพบมีโครงการไม่น้อยที่มีช่องโหว่ กระทรวงพลังงานเห็นอย่างนั้น ปี 2563 จึงปรับเกณฑ์การยื่นขอใช้เงินกองทุนฯใหม่ เพื่อให้รัดกุม และกำหนดสัดส่วนกรอบการอนุม้ติเงินให้ชัดเจนมากขึ้น

กุลิศ สมบ้ติศิริ

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานคณะทำงานกลั่นกรองกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า จะมีการปรับเกณฑ์ใหม่สำหรับโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 ที่มีกรอบวงเงินวางไว้ประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยจะยึดความโปร่งใส และทั่วถึง

ทั้งนี้ยอมรับว่า ที่ผ่านมาไม่ได้กำหนดสัดส่วนการให้สนับสนุนโครงการที่ชัดเจน ปีที่ผ่านมามีโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขอการสนับสนุนจำนวนมากจากท้องถิ่นต่างๆ เพราะเห็นว่าสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุน แต่ก็พบว่าโครงการที่ยื่นขอมีช่องโหว่หลายโครงการ เช่น  เขียนโครงการมาเหมือนกัน หรือมีผู้รับรองซ้อนกันไปมาระหว่างโครงการ เป็นต้น

ดังนั้นการสนับสนุนเงินกองทุนฯในปี 2563 จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ต้องมีบ่อน้ำ 2.ต้องมีเอกสารรายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (นบ.4) และรายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (นบ.5) จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ3.ต้องมีผู้รับรอง 7 คน ต้องไม่ซ้ำซ้อนกันระหว่างโครงการที่ยื่นขอ เป็นต้น

ขอบคุณภาพจาก : www.balanceenergythai.com

นอกจากนี้จะกำหนดสัดส่วนโครงการที่จะขอใช้เงินกองทุนฯให้ชัดเจนด้วย เช่น โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สัดส่วน 20% โครงการพลังงานทดแทนในโรงเรียน 20% โครงการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ 10% เป็นต้น เพื่อให้การใช้เงินจากกองทุนฯเป็นไปอย่างทั่วถึง

ขณะเดียวกันจะให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลมากขึ้น ซึ่งขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯแล้ว รวมถึงจะให้บทบาทกับพลังงานจังหวัดในการมีส่วนร่วมตรวจสอบ และติดตามการใช้เงินกองทุนฯด้วย

สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปี 2562 (รอบ2) จำนวน 456 โครงการ รวมวงเงินอนุมัติ 6,105 ล้านบาท จากกรอบวงเงินทั้งสิ้น 9,300 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินสำหรับโครงการทั่วไป 6,800 ล้านบาท และ 2,500 ล้านบาท สำหรับโครงการส่งเสริมระบบการจัดการขยะชุมชนนำมาผลิตเป็นพลังงาน ที่ดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  โครงการที่ได้รับการสนับสนุนส่วนใหญ่ในปี 2562 เป็นโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 189 โครงการ

ในปีที่ผ่านมาการอนุม้ติเป็นไปตามกรอบกว้างๆภายใต้ ยุทธศาสตร์พลังงาน 5 แผนงาน ประกอบด้วย 1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2. แผนพลังงานทดแทน  3. แผนบริหารทางกลยุทธ์  4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 5.กลุ่มงานสนับสนุนไทยนิยมยั่งยืน

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB