Politics

ตามกรอบกฎหมาย!! ‘กกต.’ ย้ำวันเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

“กกต.” แจง “อดีตรมว.คลัง” ยันวันเลือกตั้งเป็นไปตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบทุกประการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับข้อสังสัยในโลกโซเชียลมีเดีย ตามที่นายธีรชัย ภูวนารถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีจดหมายเปิดผนึกถึง กกต. และเผยแพร่ข้อความของจดหมาย ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว สรุปใจความว่า “วันเลือกตั้ง เป็นวันที่ หกสิบเอ็ด นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ. ศ. 2562 ใช้บังคับ” นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า ตามมาตรา 102 และมาตรา 103 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกรณีที่ใช้ในภาวะปกติ แต่ในการจัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้น จะต้องเป็นไปตามบทเฉพาะกาล ซึ่งเขียนไว้โดยเฉพาะแล้ว ตามมาตรา 268 ซึ่งบัญญัติให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 267 (1) (2) (3) และ (4) มีผลใช้บังคับแล้ว

ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว มีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดังนั้น กกต. ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้ว เสร็จภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ซึ่งสอดคล้องกับบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 171 ดังนั้น การกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Add Friend Follow
CHAIRAT PATCHARATRIRAT