Lifestyle

ไข้หวัดใหญ่เล่นงาน! คนกรุงป่วยอันดับ 2 ของประเทศ

คนกรุงป่วยอันดับ 2 ของประเทศ รองจาก จ.เชียงใหม่ ชี้เฉพาะเดือน ม.ค. – ก.พ. มีผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 23,812 ราย

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (กทม.) ระบุว่า จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกปี 2562 พบว่าโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มสูงขึ้น และจากรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กทม. ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สะสมจำนวน 23,812 รายและมีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 รายเป็นผู้สูงอายุ

ภาพจาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ของทั้งประเทศไทยพบว่า มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสมกว่า 70,382ราย และพบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วจำนวน 4 รายซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กอายุ 5 – 9 ปี

สำหรับพื้นที่ที่พบว่ามีอัตราป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ รองลงมาคือ กทม.

ทั้งนี้ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเพื่อป้องกันดังนี้

  1. จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด
  2. กำหนดแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดสำนักอนามัย สำนักการศึกษาสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต
  3. จัดเตรียมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วกรณีพบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
  4. เผยแพร่สื่อความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ผ่านช่องทางสื่อสาธารณะตลอดจนส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนในกทม.มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team