Economics

เอสซีจี จัด 3 กิจกรรม ‘เฉลิมราชย์ราชา’ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ ( 4 เม.ย.) ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกิจการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และพลโท ธเนศ กาลพฤกษ์ รองเสนาธิการทหารบก และภาคีเครือข่าย ดำเนิน โครงการ ” เฉลิมราชย์ราชา”  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในมหามงคลสมัย ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ พร้อมปล่อยคาราวานส่งมอบถังเก็บน้ำชุดแรกไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม กล่าวว่า ในปีนี้เป็นปีมหามงคล อันเป็นวันสำคัญของคนไทย ขณะเดียวกันทั่วโลกก็จับตามอง ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เอสซีจีจึงจัด 3 กิจกรรมขึ้น โดย 1 ในกิจกรรมสำคัญเป็นการปรับปรุง  และพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ ที่กำเนิดมาตั้งแต่ปี 2520 รวมอายุของโรงพยาบาล 40 ปี

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทำการวิจัย และออกแบบพื้นที่ใหม่ มุ่งเน้นคนไข้และญาติที่มารับบริการมีความสุขทางใจ โดยให้แต่ละโรงพยาบาลนำเสนอความต้องการเข้ามา ซึ่งโครงการนี้ หลายหน่วยงานพร้อมให้การสนับสนุน กิจกรรมสำคัญ เช่น การสร้างห้องน้ำบริการให้กับคนไข้ และญาติเป็นการเฉพาะ จากเดิมหลายแห่งต้องใช้ร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาล รวมถึงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เช่น ใช้ในห้องผ่าตัด ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลายแห่งกำลังขาดแคลน

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

นายรุ่งโรจน์ กล่าวว่า ในปีนี้เอสซีจี มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชภิเษกตามพระราชประเพณี ในวันที่ 4 – 6 พ.ค.62

ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1.กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ในช่วงเดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม 2562 โดยร่วมกับกองทัพบก จัดคาราวาน ส่งมอบถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตรจำนวน 1,000 ใบ มูลค่ารวม 10 ล้านบาท เป็นถังน้ำที่ ผลิตด้วยวัสดุพอลิเมอร์ “เอลิเซอร์” นวัตกรรมใหม่ของเอสซีจี ไปยังจังหวัดที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะทยอยส่งมอบภายใน 1-2 สัปดาห์นี้

2.กิจกรรม  “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาว โดยจะร่วมมือกับจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ 10,000 ฝาย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระยอง สระบุรี กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้  ปลูกต้นไม้จากภูผาสู่มหานที 10,000 ตันในพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดลำปาง สระบุรี และนครศรีธรรมราช

สร้างสระพวงเชิงเขา และระบบแก้มลิงในพื้นที่ราบ ให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำเกษตร ในพื้นที่จังหวัดลำปาง สระบุรี และกาญจนบุรี พร้อมร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริมบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก 18 จังหวัด อาทิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด

3.กิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย ” พัฒนาพื้นที่ให้บริการภายในโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการ ทั้งด้านสุขอนามัย และภูมิทัศน์ ซึ่งมีทั้งหมด 21 แห่ง โดยจะมีการสำรวจแต่ละแห่งก่อนว่า ต้องการการสนับสนุนในลักษณะใด โครงการนี้เอสซีจีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายแห่งละ 1 ล้านบาท รวม 21 ล้านบาท มีแผนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปลายปีนี้

“ปีนี้เป็นปีมหามงคล เอสซีจีจึงให้ความสำคัญกับ 3 กิจกรรมข้างต้นก่อน โดยเราจะไม่ทำคนเดียว แต่จะสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ รวมถึงกับพนักงานด้วย ”

สำหรับการแก้ปัญหาภัยแล้ง เอสซีจีดำเนินการในส่วนของพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในส่วนของพื้นที่ต้นน้ำ เน้นการสร้างฝายชะลอน้ำ ดำเนินการไปแล้ว 84,266 ฝาย มีเป้าหมายขยายให้ครบ 100,000 ฝาย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศภายในปี 2563

ส่วนพื้นที่กลางน้ำ ร่วมมือกับชุมชนสร้างสระพวงเชิงเขาขุดสระ ส่งมอบแล้ว 7 สระ มีเป้าหมายจะขุดให้ครบ 20 สระ และทำระบบแก้มลิงในพื้นที่กลางน้ำ 8 พื้นที่ จากเป้าหมาย  20 แห่ง  ด้านพื้นที่ปลายน้ำ เน้นการเข้าไปฟื้นฟู และอนุรักษ์ระบบนิเวศร่วมกับชุมชนประมงชายฝั่งด้วยนวัตกรรมบ้านปลา เป็นการวางบ้านปลาแล้ว 1,900 หลัง จากเป้าหมาย 2,600 หลัง

พลโท ธเนศ กาลพฤกษ์

ในส่วนของกองทัพบกที่เข้ามาร่วมดำเนินโครงการด้วย พลโทธเนศ เล่าว่า  กองทัพบก เป็นหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในการแก้ปัญหาอุบัติภัยต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และอุบัติภัยในเรื่องต่างๆ

โดยเฉพาะการแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นวงรอบ กองทุัพบกได้จัดทำโครงการขึ้นมาชัดเจนภายใต้ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” โดยทำงานร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ในการเติมน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ที่ผ่านมาทำไปแล้ว 200 ล้านลิตร และร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ ในการดึงน้ำใต้ดินเข้ามาใช้  ส่วนระยะยาว ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ และเอสซีจี ทำโครงการแก้มลิง เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำให้ประชาชนใช้ในหน้าแล้ง

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB