Business

กรมทรัพยากรน้ำผนึกชุมชนภาคใต้ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนบ้านสามหน่วย ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร โดยได้มีการลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำของชุมชนในพื้นที่ 158 ตารางกิโลเมตร เพิ่อหาแหล่งน้ำต้นทุนในการทำฝายจำนวน 34 แห่ง สำหรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ ปลูกพืชผัก อาทิ ข้าวโพด และมะละกอ ซึ่งมีผู้มารับซื้อถึงพื้นที่เพาะปลูก ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันได้มีการปรับพื้นที่จากสวนยาง มาเป็นสวนผัก ซึ่งมีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ ประกอบกับเป็นสถานที่พักผ่อนเล่นน้ำให้กับชุมชน สร้างความสุขให้กับชุมชน ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำต่อไป

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน ยังมีแผนสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำชุมชน โดยกำหนดจัดประชุมเชิงปฎิบัติการกลุ่มผู้ใช้น้ำ และเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำ ในเดือนพฤษภาคมนี้ ที่จังหวัดกระบี่

ภาพ : กรมทรัพยากรน้ำ

ผู้ที่ทางกรมฯ จะเชิญให้เข้าร่วมประชุม รวมถึง สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ เครือข่ายทรัพยากรน้ำ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประธานทสม. จากจังหวัดกระบี่ ตรัง ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา และนครศรีธรรมราช รวม 8 จังหวัด เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชนทั้งระบบให้ครอบคลุมในพื้นที่ต่อไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team