Politics

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรเป็นราชองครักษ์ในพระองค์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ ราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก จิรวุฒิ อัมพุนันทน์ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสนับสนุน กองส่งกำลัง กรมส่งกำลังบำรุง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นราชองครักษ์ในพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team