Economics

‘BEC’ ปรับทัพดึง ‘อริยะ พนมยงค์’ นั่งแท่นบริหารเร็วขึ้น!!

“บีอีซีเวิลด์” ปรับทัพมีมติดึง “อริยะ พนมยงค์” นั่งกรรมการผู้อำนวยการเร็วขึ้นเป็น 18 เม.ย. นี้

บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติร่นวันแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะผู้บริหารของบริษัท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ดังนี้

  • นายประชุม มาลีนนท์ จากเดิมตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (G-CEO) เป็นตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
  • น.ส.อัมพร มาลีนนท์ จากเดิมตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) เป็นตำแหน่งกรรมการบริหาร
  • นายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการ (President)

ทั้งนี้ มติที่ประชุมก่อนหน้านี้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการปรับโครงสร้างองค์กรโดยให้มีผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ช่อง 3 ปรับทัพ ดึง ‘อริยะ’ จากไลน์นั่งเก้าอี้บริหาร

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team