Economics

เตรียมตัว!! เริ่มเบี่ยงจราจรถนนพหลโยธินสร้างรถไฟฟ้าพรุ่งนี้

เตรียมตัว!! เริ่มเบี่ยงช่องทางจราจรถนนพหลโยธิน ช่วงเซ็นทรัลลาดพร้าว – ซอยพหลโยธิน 21 ตั้งแต่ 1 – 30 เม.ย.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการเก็บชิ้นส่วนงานสถานีและบันไดทางขึ้นลงรถไฟฟ้า บริเวณเซ็นทรัลลาดพร้าว ถึง ซอยพหลโยธิน 21 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง ในวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 เวลา 22.00 – 05.00 น.

ขอบคุณภาพจากเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team