Economics

เฮ!! ปิดไฟ 1 ชั่วโมงลดค่าไฟได้มากกว่า 6 ล้านบาท

“กฟน.” เผยผลปิดไฟ 1 ชั่วโมงลดใช้ไฟฟ้าลง 1,514 เมกะวัตต์ ลดอัตราการใช้ไฟฟ้าลงได้ 6,050,021 บาท

นายธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยผลการดำเนินโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนประจำปี 2562 (60+ Earth hour 2019) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. บริเวณลานสแควร์ C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 1,514 เมกะวัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร 5,778.38 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นอัตราการลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 6,050,021 บาท นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง 749 ตัน

ทั้งนี้ กิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ครั้งนี้ประเทศไทยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดย กฟน.ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED องค์กร WWF ประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รณรงค์ให้ประชาชนร่วมปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อลดการใช้พลังงาน

นอกจากนี้ ยังสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานภายใน กฟน.ให้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยแก้ไขและบรรเทาสาเหตุที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์อันเกิดภาวะโลกร้อนในอนาคต ความสำเร็จของโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour) ตลอด 12 ปี ถือเป็นการจุดประกายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลดค่าไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ภาพปกจากเฟซบุ๊ค CentralWorld

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team