Politics

โพลเผยประชาชนเชื่อมั่นการเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม!!

“นิด้าโพล” ระบุประชาชนส่วนใหญ่มอง “เลือกตั้ง” 24 มี.ค. มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมปานกลาง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2562” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562 จากผู้ที่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ที่ผ่านมา กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,182 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2562 ที่ผ่านมา

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการไปลงคะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 91.96% ระบุว่า ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ขณะที่ 8.04% ระบุว่า ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 17 มีนาคม 2562

ส่วนการไปเฝ้าดูการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งที่คูหาของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 82.83% ระบุว่า ไม่ได้ไปเฝ้าดูการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งที่คูหา รองลงมา 17.17% ระบุว่า ได้ไปเฝ้าดูการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งที่คูหา

ด้านความคิดเห็นต่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมา พบว่า ประชาชน 7.02% ระบุว่า มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุด 18.95% ระบุว่า มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมาก 38.16% ระบุว่า มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมปานกลาง 14.81% ระบุว่า มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมน้อย 18.44% ระบุว่า มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมน้อยที่สุด 0.50% ระบุว่า ไม่ทราบ 0.34% ระบุว่า ไม่แน่ใจ และ 1.78% ระบุว่า ไม่แสดงความคิดเห็น

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อคะแนนเสียงที่ได้ของผู้ลงสมัคร ส.ส. หรือ พรรคการเมืองที่ตนเลือก พบว่า ประชาชน 25.72% ระบุว่า พึงพอใจมาก 43.15% ระบุว่า ค่อนข้างพึงพอใจ 20.47% ระบุว่า ยังไม่ค่อยพึงพอใจ 10.07% ระบุว่า ไม่พึงพอใจเลย และ 0.59% ระบุว่า ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team