General

สร้าง ‘เครือข่ายผู้ใช้น้ำ’ รับวิกฤติแล้ง

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ และเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้กับสมาชิกในพื้นที่ของ ลุ่มน้ำโขง ชี และมูล จำนวน 20 จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ภาค4  ภาค5 และ ภาค11 จำนวน 250 คน มุ่งหวังให้กลุ่มผู้ใช้น้าสืบสาน ต่อยอด การจัดการน้ำอย่างเท่าเทียม

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ. เป็นประธานมอบนโยบาย และแนวทางสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำนอกเขตชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูลใน 20 จังหวัด โดยระบุว่า สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมทรัพยากรน้ำ เครือข่ายทรัพยากรน้ำ เครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ทั้ง 20 จังหวัด จะเป็นเครือข่ายที่สำคัญ ที่จะร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตน ภายใต้แนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม

ทั้งนี้ การสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้แก่เครือข่ายจะทำให้หน่วยงานภาครัฐมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ซึ่งการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำที่กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงบทบาทและภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกันในเรื่องดิน น้ำ และป่าไม้
  2. เพื่อให้มีการออกแบบเครื่องมือในการถ่ายทอดนโยบายสู่การพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง โดยใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาขับเคลื่อน
  3. เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ขับเคลื่อนภายใต้พระราชปณิธาณ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

กรมทรัพยากรน้ำได้ขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำรับวิกฤติแล้ง โดยใช้วิธีการสร้างภาคี 4 เครือข่ายด้วยกัน

  • สร้างเครือข่ายการรับรู้และสร้างความเข้าใจ ลงพื้นที่เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำให้แก่ประชาชน ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ทั้ง 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ตามพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำแล้งนี้
  • สร้างเครือข่าย การออกแบบเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำชุมชน โดยให้สถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ซึ่งมีการทำบันทึกข้อตกลงกันแล้วระหว่างกรมทรัพยากรน้ำกับสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา ตามบริบทของแต่ละชุมชน
  • สร้างความพร้อมในด้านอุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนการช่วยเหลือ เช่น เครื่องสูบน้ำ/ระบบประปาเคลื่อนที่/รถบรรทุกน้ำสะอาด
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หาแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อให้ชุมชนรับมือกับวิกฤติแล้งนี้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team