Politics

ไฟเขียวข้าราชการลาบวชเฉลิมพระเกียรติ โดยไม่ถือเป็นวันลา!!

“นายกรัฐมนตรี” เห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา ให้เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ตั้งแต่เตรียมการจนถึงวันลาสิกขา ระหว่างวันที่ 2 -16 พฤษภาคม 2562 รวมเป็นเวลา 15 วัน

สำหรับผู้ที่ได้เคยลาบรรพชาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว สามารถจะลาบรรพชาอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นอย่างชัดเจนและมีการจัดอบรมตามหลักสูตรสำหรับผู้บวชระยะสั้นที่คณะสงฆ์กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนดของโครงการแต่ไม่เกิน 15 วัน หากบรรพชาอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนด จะไม่ได้รับสิทธิในการลาตามมติคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนเร่งทำงานเพื่อประชาชนต่อเนื่อง อย่างเต็มความสามารถต่อไป จนกว่ารัฐบาลนี้จะสิ้นสุดวาระ

นอกจากนี้ ยังจะมีการปรับเนื้อหารายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธีในด้านต่างๆ โดยคณะเตรียมแผนงานสนับสนุนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้ง 5 ด้าน (การรักษาความปลอดภัยและการจราจร การประชาสัมพันธ์ การทำจัดทำหนังสือและจดหมายเหตุ การขอใช้งบประมาณ การกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ) และขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เมษายน – กรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพอีกด้วย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team