Economics

ครม.ไฟเขียวงบ 51 ล้านปรับปรุงสำนักงาน ‘ไอซีเอโอ’ เขตจตุจักร

ครม. เห็นชอบแผนใช้งบ 51 ล้านบาท ปรับปรุงสำนักงาน “ไอซีเอโอ” เขตจตุจักร เหตุผลเป็นอาคารเก่าและไม่ให้กระทบความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (26 มี.ค.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารหอประชุมขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เนื่องจากอาคารสำนักงานและอาคารหอประชุมดังกล่าวเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2532 รวมทั้งเพื่อไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นของไอซีเอโอที่มีต่อประเทศไทย

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้มอบกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานดังกล่าวของไอซีเอโอ ซึ่ง ทย. ได้จัดทำแผนการดำเนินงานภายในวงเงินทั้งสิ้น 51 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

  • ระยะที่ 1 งบประมาณ 10 ล้านบาท ใช้ในงานปรับปรุงอาคารสำนักงานและหอประชุมของสำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของไอซีเอโอโดยด่วน โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
  • ระยะที่ 2 กระทรวงคมนาคมได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น 41ล้านบาท แบ่งเป็น งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารหอประชุมของสำนักงานเอเชียแปซิฟิกของไอซีเอโอจำนวน 35 ล้านบาท และการจ้างออกแบบเพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ ในอนาคต จำนวน 6 ล้านบาท

รายงานข่าวเปิดเผยต่อว่า การปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารหอประชุมดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามความตกลงระหว่างประเทศไทยและไอซีเอโอ ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างมากในการพัฒนางานด้านการบินและการขอความช่วยเหลือต่าง ๆ จากไอซีเอโอ รวมทั้งสำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของไอซีเอโอจะมีผู้แทนจากต่างประเทศเดินทางมาร่วมประชุมและติดต่อประสานงานอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี

 

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE