ดูหนังออนไลน์
Politics

กกต.เตือน!! ต้องแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งภายใน 31 มี.ค.นี้

“กกต.” เตือนต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายใน 31 มี.ค.นี้ ชี้หากไม่แจ้งจะถูกกำจัดสิทธิ 5 ประการ

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าว แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม และวันเลือกตั้งทั่วไป 24 มีนาคม ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เพื่อรักษาสิทธิ 5 ประการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ส.ส. 1/8 หรือ ทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยในหนังสือต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน สามารถยื่นเอกสารได้ตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน หรือสามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน นับจากวันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 25 – 31 มีนาคม

ทั้งนี้ หากไม่ไปใช้สิทธิ แล้วไม่แจ้งเหตุจำเป็น ก็จะถูกจำกัดสิทธิ 5 ประการ ตามมาตรา 35 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. คือ 1. สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
2. สิทธิในการสมัครเป็น ส.ส. หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรับเลือกเป็น ส.ว.
3. สิทธิสมัครเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
4. สิทธิในการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
5.ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการหรือประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

The Bangkok Insight Editorial Team