Politics

‘พลังประชารัฐ’ กวาดที่นั่ง ‘กทม.-กลาง’ ส่วน ‘เพื่อไทย’ ครอง ‘เหนือ-อีสาน’

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดรายจังหวัดและเขต อย่างไม่เป็นทางการ 350 เขต รวม 77 จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม โดยพรรคเพื่อไทย (พท.) ยังคงครองแชมป์ ซึ่งมีจำนวน ส.ส. 137 คน ตามมาด้วยพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีจำนวน ส.ส. 97 คน พรรคภูมิใจไทย (ภท.) มีจำนวน ส.ส. 39 คน

สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะพรรคเก่าแก่แต่กลับมีจำนวน ส.ส. 33 คน ขณะที่ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ถือเป็นน้องใหม่ทางการเมือง มีจำนวน ส.ส. 30 คน ตามมาด้วยพรรคประชาชาติ (ปชช.) มีจำนวน ส.ส. 6 คน พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) มีจำนวน ส.ส. 6 คน พรรคชาติพัฒนา (ชพ.) มีจำนวน ส.ส. 1 คน และ พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) มีจำนวน ส.ส. 1 คน

เมื่อส่องรายชื่อ ส.ส. ที่ได้รับคะแนนสูงสุด แบ่งเป็นรายภาค

ภาคเหนือ

แม่ฮ่องสอน เขต1 นายปัญญา จีนาคำ พรรคพลังประชารัฐ

เชียงราย เขต1 นายเอกภพ เพียรพิเศษ พรรคอนาคตใหม่ เขต2 นายวิศิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย เขต3 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย เขต4 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย เขต5 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย เขต6 นายพีรเดช คาสมุทร พรรคอนาคตใหม่ เขต7 น.ส.ละออง ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย

ลำปาง เขต1  นายกิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย เขต2 นายไพโรจน์ โล่สุนทร พรรคเพื่อไทย เขต3 นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เขต 4 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย

อุตรดิตถ์ เขต1 นายกนก ลิ้มตระกูล พรรคเพื่อไทย เขต2 นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ พรรคเพื่อไทย

น่าน เขต1 นางสิรินทร รามสูต พรรคเพื่อไทย เขต2 นายชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย เขต3 นายณฐัพงษ์ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย

แพร่ เขต1 นายเอกการ ซื่อทรงธรรม พรรคอนาคตใหม่ เขต2 นายกฤติดนัย สันแก้ว พรรคอนาคตใหม่

พะเยา เขต1 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พรรคพลังประชารัฐ เขต2 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคเพื่อไทย เขต 3 นายจีรเดช ศรีวิราช พรรคพลังประชารัฐ

เชียงใหม่ เขต1 น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ พรรคเพื่อไทย เขต 2 นายนพคุณ รัฐผไท พรรคเพื่อไทย เขต3 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม พรรคเพื่อไทย เขต 4 นายวิทยา ทรงคา พรรคเพื่อไทย เขต5 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย เขต6 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย เขต7 นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย พรรคเพื่อไทย เขต8 นายสุรพล เกียรติไชยากร พรรคเพื่อไทย เขต9 นายศรีเรศ โกฏิคำลือ พรรคเพื่อไทย

ลำพูน เขต1 นายสงวน พงษ์มณี พรรคเพื่อไทย เขต2 นายรังสรรค์ มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย

ตาก เขต1 นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ พรรคพลังประชารัฐ  เขต2 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์ เขต3 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข พรรคพลังประชารัฐ

สุโขทัย เขต1 นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ พรรคพลังประชารัฐ เขต2 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง พรรคพลังประชารัฐ เขต3 นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคภูมิใจไทย

พิจิตร เขต1 นายพรชัย อินทร์สุข พลังประชารัฐ เขต2 นายภูดิท อินสุวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ เขต3 นายสุรชาติ ศรีบุศกร พรรคพลังประชารัฐ

กำแพงเพชร เขต1 นายไผ่ ลิกค์ พรรคพลังประชารัฐ เขต2  พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ เขต3 นายอนันต์ ผลอำนวย พรรคพลังประชารัฐ  เขต4 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคพลังประชารัฐ

พิษณุโลก เขต1 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา พรรคอนาคตใหม่ เขต2 นายนพพล เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย เขต3 นายอนุชา น้อยวงค์ พรรคพลังประชารัฐ เขต4 นายนิยม ช่างพินิจ พรรคเพื่อไทย เขต5 นายมานัส อ่อนอ้าย พรรคพลังประชารัฐ

นครสวรรค์ เขต1 นายภิญโญ นิโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ เขต2 นายวีระกร คำประกอบ พรรคพลังประชารัฐ เขต3 นายสัญญา นิลสุพรรณ พรรคพลังประชารัฐ เขต4 นายมานพ ศรีผึ้ง พรรคภูมิใจไทย เขต5 นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ พรรคเพื่อไทย เขต6 นายนิโรธ สุนทรเลขา พรรคพลังประชารัฐ

อุทัยธานี เขต1 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย เขต 2 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย

เพชรบูรณ์ เขต1 น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ เขต2 นายจักรัตน์ พั้มช่วย พรรคพลังประชารัฐ เขต3 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ เขต4 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ เขต5 นายเอี่ยม ทองใจสด พรรคพลังประชารัฐ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลย เขต1 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล พรรคเพื่อไทย เขต2 นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย เขต3 นายธนยศ ทิมสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย

บึงกาฬ เขต1 นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ พรรคเพื่อไทย เขต2 นายไตรรงค์ ติธรรม พรรคเพื่อไทย

อุดรธานี เขต1 นายศราวุธ เพชรพนมพร พรรคเพื่อไทย เขต 2 นายอนันต์ ศรีพันธุ์ พรรคเพื่อไทย เขต3 นายขจิตร ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย เขต4 นางอาภรณ์ สาราคา พรรคเพื่อไทย เขต5 นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย เขต6 นายจักรพรรดิ ไชยสาสน์ พรรคเพื่อไทย เขต7 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายศรีงาม พรรคเพื่อไทย เขต8 นางเทียบจุฑา ขาวขา พรรคเพื่อไทย

หนองคาย เขต 1 นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ พรรคเพื่อไทย เขต2 น.ส.ชนก จันทาทอง พรรคเพื่อไทย เขต3 นายเอกธนัช อินทร์รอด พรรคเพื่อไทย

สกลนคร เขต1 นายอภิชาต ตรีสวัสดิชัย พรรคเพื่อไทย เขต2 นายนิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย เขต3 นายพัฒนา สัพโส พรรคเพื่อไทย เขต4 นางอนุรักษ์ บุญศล พรรคเพื่อไทย เขต5 น.ส.สกุณา สาระนันท์ พรรคเพื่อไทย เขต6 นายเกษม อุประ พรรคเพื่อไทย

กาฬสินธุ์ เขต1 นางบุญรื่น ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย เขต2 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคเพื่อไทย เขต3 นายคมเดช ไชยศิวามงคล พรรคเพื่อไทย เขต4 นายพีระเพชร ศิริกุล พรรคเพื่อไทย เขต5 นายประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย

ขอนแก่น เขต1 นายฐิตินันท์ แสงนาค พรรคอนาคตใหม่ เขต2 นายวัฒนา ช่างเหลา พรรคพลังประชารัฐ เขต3 นายจตุพร เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย เขต4 นางมุกดา พงษ์สมบัติ พรรคเพื่อไทย เขต5 นายภาควัต ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย เขต6 นายสิงหภณ ดีนาง พรรคเพื่อไทย

เขต7 นายนวัธ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย เขต8 น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย เขต9 นายวันนิวัติ สมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย เขต10 นายบัลลังก์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย

นครพนม เขต1 นายศุภชัย โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย เขต2 นางมนพร เจริญศรี พรรคเพื่อไทย เขต3 นายไพจิต ศรีวรขาน พรรคเพื่อไทย เขต4 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคเพื่อไทย

หนองบัวลำภู เขต1 นายสยาม หัตถสงเคราะห์ พรรคเพื่อไทย เขต2 นายไชยา พรหมา พรรคเพื่อไทย เขต3 นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี พรรคเพื่อไทย

ชัยภูมิ เขต1 นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย พรรคเพื่อไทย เขต2 นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ พรรคพลังประชารัฐ เขต3 นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ เขต4 นายมานะ โลหะวณิชย์ พรรคเพื่อไทย เขต5 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล พรรคเพื่อไทย เขต6 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย

อำนาจเจริญ เขต1 นางสมหญิง บัวบุตร พรรคเพื่อไทย เขต2 นายดะนัย มะหิพันธ์ พรรคเพื่อไทย

สุรินทร์ เขต1 นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย เขต2 นายณัฏพล จรัสรพีพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ เขต3 นายคุณากร ปรีชาชนะภัย พรรคเพื่อไทย เขต4 นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล พรรคเพื่อไทย เขต5 นายมานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคเพื่อไทย เขต6 นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เขต7 นายชูศักดิ์ แอกทอง พรรคเพื่อไทย

ยโสธร เขต1 นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ พรรคเพื่อไทย เขต2 นายบุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย เขต3 นายธนกร ไชยกุล พรรคเพื่อไทย

ร้อยเอ็ด เขต1 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทยพัฒนา เขต2 นายฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย เขต3 นายนิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทย เขต4 นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคเพื่อไทย เขต5 น.ส.จิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย เขต6 นายกิตติสมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย เขต7 นายศักดา คงเพชร พรรคเพื่อไทย

บุรีรัมย์ เขต1 นายสนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย เขต2 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย เขต3 นายสมบูรณ์ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย เขต4 นายโสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย เขต5 นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา พรรคภูมิใจไทย เขต6 นายไตรเทพ งามกมล พรรคภูมิใจไทย เขต7 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย เขต8 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย

ศรีสะเกษ เขต1 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ พรรคภูมิใจไทย เขต2 นายสุชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย เขต3 นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคเพื่อไทย เขต4 นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคเพื่อไทย เขต5 นายธีระ ไตรสรณกุล พรรคเพื่อไทย เขต6 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย เขต7 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ พรรคภูมิใจไทย เขต 8 นางผ่องศรี แซ่จึง พรรคเพื่อไทย

อุบลราชธานี เขต1 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย เขต2 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์ เขต3 น.ส.กิตติ์ธญัญา วาจาดี พรรคเพื่อไทย เขต4 นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย เขต5 นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ พรรคเพื่อไทย

เขต6 นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ เขต7 นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคเพื่อไทย เขต8 น.ส.แนน บุณย์ธิตา สมชัย พรรคประชาธิปัตย์ เขต9 นายประภูศักดิ์ จินตะเวช พรรคเพื่อไทย เขต10 นายสมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย

มหาสารคาม เขต1 นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย เขต2 นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย เขต3 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคเพื่อไทย เขต4 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย เขต5 นายสุทิน คลังแสง พรรคเพื่อไทย

มุกดาหาร เขต1 นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ พรรคเพื่อไทย เขต2 นายบุญฐิน ประทุมลี พรรคเพื่อไทย

นครราชสีมา เขต1 นายเกษม ศุภรานนท์ พรรคพลังประชารัฐ เขต2 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ พรรคชาติพัฒนา เขต3 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย เขต4 นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ เขต5 นายโกศล ปัทมะ พรรคเพื่อไทย เขต6 นายอิธรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ เขต7 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 8 นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ พรรคพลังประชารัฐ เขต9 นายอภิชา เลิศพชรกมล พรรคภูมิใจไทย เขต10 นายพรชัย อำนวยทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย เขต11 นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคพลังประชารัฐ เขต12 นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ พรรคเพื่อไทย เขต13 นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ภูมิใจไทย เขต14 นายสุชาติ ภิญโญ พรรคเพื่อไทย

ภาคตะวันออก

ตราด เขต1 นายศักดินัย นุ่มหนู พรรคอนาคตใหม่

ฉะเชิงเทรา เขต1 นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ พรรคอนาคตใหม่ เขต2 นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ เขต3 นายสุชาติ ตันเจริญ พรรคพลังประชารัฐ เขต4 นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ พรรคอนาคตใหม่

ระยอง เขต1 นายสาธิต ปิตุเตชะ ประชาธิปัตย์ เขต2 นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ประชาธิปัตย์ เขต3 นายธารา ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ เขต4 นายสมพงษ์ โสภณ พรรคพลังประชารัฐ

ชลบุรี เขต1 นายสุชาติ ชมกลิ่น พรรคพลังประชารัฐ เขต2 ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง พรรคพลังประชารัฐ เขต3 นายรณเทพ อนุวัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ เขต4 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคพลังประชารัฐ

เขต5 นายขวัญเลิศ พานิชมาท พรรคอนาคตใหม่ เขต 6 นายจรัส คุ้มไข่น้ำ พรรคอนาคตใหม่ เขต7 น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ พรรคอนาคตใหม่ เขต8 นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ

ปราจีนบุรี เขต1 นายอำนาจ วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย เขต 2 นายชยุต ภุมมะกาญจนะ พรรคภูมิใจไทย เขต3 นายสฤษดิ์ บุตรเนียร พรรคภูมิใจไทย

สระแก้ว เขต1 นายฐานิสร์ เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ เขต2 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ เขต3 นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ

จันทบุรี เขต1 พ.ต.ท. ฐนภัทร กิตติวงศา พรรคอนาคตใหม่ เขต2 นายจารึก ศรีอ่อน พรรคอนาคตใหม่ เขต3 น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน พรรคอนาคตใหม่

ภาคกลาง

ลพบุรี เขต1 นายประทวน สุทธิอำนวยเดช พรรคพลังประชารัฐ เขต2 น.ส. มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช พรรคภูมิใจไทย เขต3นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม พรรคเพื่อไทย เขต4 นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ พรรคภูมิใจไทย

สระบุรี น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พรรคพลังประชารัฐ เขต2 นายสมบัติ อำนาคะ พรรคพลังประชารัฐ เขต3 นายองอาจ วงษ์ประยูร พรรคเพื่อไทย

นครนายก เขต1 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคเพื่อไทย

สิงห์บุรี เขต1 นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคพลังประชารัฐ

สมุทรสงคราม เขต1 น.ส.รังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์

อ่างทอง เขต1 นายภราดร ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย

ชัยนาท เขต1 นายอนุชา นาคาศัย พรรคพลังประชารัฐ เขต2 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคพลังประชารัฐ

เพชรบุรี เขต1 นายกฤษณ์ แก้วอยู่ พรรคพลังประชารัฐ เขต2 นายสาธิต อุ๋ยตระกูล พรรคพลังประชารัฐ นายสุชาติ อุสาหะ พรรคพลังประชารัฐ

ราชบุรี เขต1 น.ส.กุลวลี นพอมรมบดี พรรคพลังประชารัฐ เขต 2 นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา พรรคพลังประชารัฐ เขต3 น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ พรรคพลังประชารัฐ เขต4 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ พรรคประชาธิปัตย์ เขต5 นายบุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคภูมิใจไทย

สุมทรสาคร เขต1 นายทองแดง เบ็ญจะปัก พรรคอนาคตใหม่ เขต2 นายสมัคร ป้องวงษ์ พรรคอนาคตใหม่ เขต3 น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พรรคพลังประชารัฐ

สุพรรณบุรี เขต1 นายสรชัด สุจิตต์ พรรคชาติไทยพัฒนา เขต2 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา เขต3 นายประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา เขต4 นายเสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา

นนทบุรี เขต1 นางเจริญ เรี่ยวแรง พรรคพลังประชารัฐ เขต2 นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ พรรคเพื่อไทย เขต3 นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พรรคเพื่อไทย เขต4 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร พรคเพื่อไทย เขต5 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ พรรคเพื่อไทย เขต6 นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ พรรคเพื่อไทย

กาญจนบุรี เขต1 พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ พรรคพลังประชารัฐ เขต2 นายสมเกียรติ วอนเพียร พรรคพลังประชารัฐ เขต3 นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน พรรคภูมิใจไทย เขต4 นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ พลังประชารัฐ เขต5 นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ พรรคพลังประชารัฐ

สมุทรปราการ เขต1 นายอัครวัฒน์ อัศวเหม พรรคพลังประชารัฐ เขต2 นายยงยุทธ สุวรรณบุตร พรรคพลังประชารัฐ เขต3 น.ส.ภริม พลูเจริญ พรรคพลังประชารัฐ เขต4 นายวุฒินันท์ บุญชู พรรคอนาคตใหม่ เขต5 นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ เขต6 นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ พรรคพลังประชารัฐ เขต7 น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ

นครปฐม เขต1 พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร พรรคประชาธิปัตย์ เขต2 นายพาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา เขต3 น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา พรรคอนาคตใหม่ เขต4 นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ พรรคพลังประชารัฐ เขต5 นางจุมพิตา จันทรขจร พรรคอนาคตใหม่

ปทุมธานี เขต1 นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคเพื่อไทย เขต2 นายศุภชัย นพขำ พรรคเพื่อไทย เขต3 นายอนาวิล รัตนสถาพร พรรคอนาคตใหม่ เขต4 นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ พรรคเพื่อไทย เขต5 น.ส.พรพิมล ธรรมสาร พรรคเพื่อไทย เขต6 นายพิษณุ พลธี พรรคภูมิใจไทย

พระนครศรีอยุธยา เขต1 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคภูมิใจไทย เขต2 นายนพ ชีวานันท์ พรรคเพื่อไทย เขต3 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พรรคภูมิใจไทย เขต4 นายจิรทัศ ไกรเดชา พรรคเพื่อไทย

ภาคใต้

ปัตตานี เขต1 นายอันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์ เขต2 นายอับดุลบาซิม อาบู พรรคภูมิใจไทย เขต3 นายอนุมัติ ซูสารอ พรรคประชาชาติ เขต4 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ

ยะลา เขต1 นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ พรรคพลังประชารัฐ เขต2 นายซูการ์โน มะทา พรรคประชาชาติ เขต3 นายอับดุลอายี สาแม็ง พรรคประชาชาติ

ประจวบคิรีขันธ์ เขต1 นายมนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์ เขต2 นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒน์ศักดิ์ พรรคเพื่อไทย เขต3 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์

นครศรีธรรมราช เขต1 นายรงค์ บุญสวยขวัญ พรรคพลังประชารัฐ เขต2 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง พรรคพลังประชารัฐ เขต3 นายเทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  เขต4 นายประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ เขต5 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์  เขต6 นายชัยชนะ เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์ เขต7 นายสายัณห์ ยุติธรรม พรรคพลังประชารัฐ เขต8 น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์

ภูเก็ต เขต1 นายสุทา ประทีป ณ ถลาง พรรคพลังประชารัฐ เขต2 นายนัทธี ถิ่นสาคู พรรคพลังประชารัฐ

พัทลุง เขต1 นายภูมิศิษฏ์ คงมี พรรคภูมิใจไทย เขต2 นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ พรรคภูมิใจไทย  เขต3 นายนริศขา นุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์

ตรัง เขต1 นายนิพันธ์ ศิริธร พรรคพลังประชารัฐ เขต2 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์ เขต3 น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์

สตูล เขต1 นายพิบูลย์ รัชกิจประการ พรรค ภูมิใจไทย เขต2 นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย

ชุมพร เขต1 นายชุมพล จุลใส พรรคประชาธิปัตย์ เขต2 นายสราวุธ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์ เขต3 นายสุพล จุลใส รวมพลังประชาชาติไทย

พังงา เขต1 นางกันตวรรณ ตันเถียร พรรคประชาธิปัตย์

กระบี่ เขต1 นายสาคร เกี่ยวข้อง พรรคประชาธิปัตย์ เขต2 นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง พรรคภูมิใจไทย

นราธิวาส เขต1 นายวัชระ ยาวอหะซัน พรรคพลังประชารัฐ เขต2 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พรรคพลังประชารัฐ เขต3 นายกูเฮง ยาวอหะซัน พรรคประชาชาติ เขต4 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ

สุราษฎร์ธานี เขต1 นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์ เขต3 น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์ เขต4 นายสมชาติ ประดิษฐพร พรรคประชาธิปัตย์ เขต5 นายสินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์  เขต6 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์

สงขลา เขต1 นายวันชัย ปริญญาศิริ พรรคพลังประชารัฐ เขต 2 นายศาสตรา ศรีปาน พรรคพลังประชารัฐ เขต3 นายพยม พรหมเพชร พรรคพลังประชารัฐ เขต4 ร.ต.อ. อรุณ สวัสดี พรรคพลังประชารัฐ

เขต5 นายเดชอิศม์ ขาวทอง พรรคประชาธิปัตย์ เขต6 นายถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ เขต7 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ พรรคภูมิใจไทย เขต8 พ.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ พรรคประชาธิปัตย์

ระนอง เขต1 นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ พรรคภูมิใจไทย

กรุงเทพมหานคร

เขต1 น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พรรคพลังประชารัฐ เขต2 น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ เขต3 น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน พรรคอนาคตใหม่ เขต4 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคพลังประชารัฐ เขต5 นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พรรคเพื่อไทย เขต6 น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ พรรคพลังประชารัฐ เขต7 น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ

เขต8 นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ พรรคพลังประชารัฐ เขต9 นายสิระ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ เขต10 นายการุณ โหสกุล พรรคเพื่อไทย เขต11 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคเพื่อไทย เขต12 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคเพื่อไทย เขต13 น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พรรคพลังประชารัฐ เขต14 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย

เขต15 นายชาญวิทย์ วิภูศิริ พรรคพลังประชารัฐ เขต16 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย เขต17 นายศิริพงษ์ รัสมี พรรคพลังประชารัฐ เขต18 น.ส.ธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย เขต19 นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พรรคพลังประชารัฐ เขต20 นายมณฑล โพธิ์คาย พรรคอนาคตใหม่ เขต21 นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ พรรคอนาคตใหม่

เขต22 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร พรรคอนาคตใหม่ เขต23 นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี พรรคอนาคตใหม่ เขต24 นายทศพร ทองศิริ พรรคอนาคตใหม่ เขต25 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ พรรคอนาคตใหม่ เขต26 นายวัน อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย เขต27 นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ พรรคอนาคตใหม่ เขต28 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคอนาคตใหม่ เขต29 นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา พรรคเพื่อไทย เขต30 นายจักรพันธ์ พรนิมิตร พรรคพลังประชารัฐ

สำหรับจำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขต พบว่าพื้นที่ กรุงเทพพรรค พลังประชารัฐ สามารถยึดได้ถึง 12 เขต พรรคเพื่อไทย  9 เขต พรรคอนาคตใหม่ 9 เขต

ภาคกลางมี 122 เขต โดยพรรคพลังประชารัฐ 36 เขต พรรคเพื่อไทย 15 เขต พรรคอนาคตใหม่ 15 เขต พรรคภูมิใจไทย 13 เขต พรรคประชาธิปัตย์ 8 เขต พรรคชาติไทยพัฒนา 5 เขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 116 เขต พรรคเพื่อไทยสามารถครองได้ 84 เขต พรรคภูมิใจไทย 16 เขต พลังประชารัฐ 11 เขต พรรคประชาธิปัตย์ 2 เขต พรรคอนาคตใหม่ 1 เขต พรรคชาติพัฒนา 1 เขต

สำหรับภาคเหนือมี 62 เขต โดยพรรคเพื่อไทยได้ไป 29 เขต พรรคพลังประชารัฐ 25 เขต พรรคอนาคตใหม่ 5 เขต พรรคภูมิใจไทย 2 เขต พรรคประชาธิปัตย์ 1 เขต

สำหรับภาคใต้ 50 เขต ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ไป 22 เขต พรรคพลังประชารัฐ 13 เขต พรรคภูมิใจไทย 8 เขต พรรคประชาชาติ 6 เขต และพรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 เขต

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team