Politics

เตือน!! เลือกตั้งอาจเป็นโมฆะหากไม่นับบัตรจากนิวซีแลนด์

“ศรีสุวรรณ” บุก “กกต.” ขู่!! หากไม่นับบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ อาจถือได้ว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น “โมฆะ”

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า วันนี้จะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อคัดค้านการที่ กกต. จะนัดประชุมเพื่อชี้ว่า บัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ที่มาถึงล่าช้านั้น จะเป็นบัตรเสียในช่วงบ่ายโมงของวันนี้

ทั้งนี้จากการที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แถลงเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากประเทศนิวซีแลนด์ จำนวนกว่า 1,500 ใบ เดินทางมาไม่ถึงประเทศไทยตามกำหนด เนื่องจากปิดหีบเลือกตั้งก่อน เกิดจากความล่าช้า เพราะปัญหาการขนส่งทางอากาศ จากเดิมบัตรเลือกตั้งจะต้องมาถึงวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่ง กกต. จะนำเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อวินิจฉัยว่า เป็นบัตรเสียหรือไม่ในวันนี้นั้น

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เห็นว่า การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของคนไทยในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นสิทธิโดยชอบตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติ การอ้างเหตุผลของความล่าช้าของการขนส่ง อันมิใช่เหตุอันควรเชื่อได้ว่า เกิดจากการกระทำที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือมีบัตรเลือกตั้งศูนย์หาย ตามที่ ม.114 แห่ง พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 บัญญัติไว้แต่อย่างใด

ดังนั้น การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกล่าวอ้างว่า มาตราดังกล่าวให้อำนาจในการสั่งมิให้นับคะแนนนั้น โดยให้ถือว่า เป็นบัตรเสีย โดยมิใช่เหตุที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นไป โดยไม่สุจรติและเที่ยงธรรมนั้น ถือได้ว่า เป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย และอาจถือได้ว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปทั้งประเทศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านเป็นไป โดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เป็นการรอนสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศนิวซีแลนด์ และอาจถือได้ว่า การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็น “โมฆะ” หรือเป็นการเลือกตั้งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 ได้ ด้วยเหตุดังกล่าว

สมาคมฯจึงจะเดินทางไปยื่นคำร้องเพื่อชี้แนะต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ใช้อำนาจตามมาตรา 224 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบมาตรา 22(3) แห่ง พรป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 และมาตรา 121 ประกอบมาตรา 117 แห่ง พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาให้บัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ที่ขนส่งมาถึงล่าช้า ให้เป็นบัตรดี เพราะถือว่า เป็นเหตุ “สุดวิสัย” ได้ เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาให้บัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ที่ขนส่งมาถึงล่าช้า ให้เป็นบัตรดี เพื่อดำเนินการตรวจนับ และประกาศรวมกับผลการเลือกตั้งที่ผ่านไปต่อไป แต่หาก กกต.วินิจฉัยว่า บัตรจากนิวซีแลนด์เป็นบัตรเสียสมาคมฯจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้การเลือกตั้งทั้งประเทศเป็น “โมฆะ” ต่อไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team