Economics

‘ตลท.’ ปรับเกณฑ์ ‘SP’ เริ่ม 1 เม.ย. นี้ หวังลดความซ้ำซ้อน

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ปรับเกณฑ์การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว “SP” เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน เริ่มใช้ 1 เม.ย. 2562

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. กล่าวถึงการเดินหน้าปฏิรูปกฎเกณฑ์เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการและกฎเกณฑ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยยังคงความสมดุลด้านประสิทธิภาพในการกำกับดูแล

เริ่มด้วยการปรับปรุงเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย “SP” โดยเปิดให้มีการซื้อขายชั่วคราว หลังจากที่หลักทรัพย์ถูกห้ามซื้อขายมาแล้วระยะหนึ่ง จากการที่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ ไม่ส่งงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่หลักทรัพย์จะถูก SP ต่อ หากยังไม่มีการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนหลักทรัพย์จะถูกเพิกถอน โดยกำหนดมาตรการจำกัดความเสี่ยงเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความระมัดระวังในช่วงที่เปิดซื้อขายดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนและภาระของ บจ. ในขณะที่ผู้ลงทุนยังได้รับข้อมูลที่สำคัญเช่นเดิม ตลอดจนปรับปรุงเกณฑ์ Holding Company และ Infrastructure Company เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเกณฑ์ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ เกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและในวงกว้าง และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน Regulatory Reform ในเฟส 2 ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ บจ. การซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทสมาชิก คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 นี้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team