Politics

ลุงได้ไปต่อ!! มติเอกฉันท์เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯชอบด้วยกม.

“กกต.” มีมติเอกฉันท์เสนอชื่อ “พล.อ.ประยุทธ์” เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐชอบด้วยกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารแถลงข่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่ 32/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณากรณีนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความฯ ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทบทวนการประกาศรายชื่อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐเสียใหม่และดำเนินการเพื่อขอชื่อบุคคลดังกล่าวแล้ว

โดยมีมติคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นว่าการประกาศชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีชอบด้วยกฎหมายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 88 ในมาตรา 89 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ 2561 มาตรา 13 และมาตรา 14

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team