Economics

มาก่อนได้ก่อน!! ชวนครัวเรือนติด ‘โซลาร์’ รับซื้อ 1.68 บาท/หน่วย เริ่ม พ.ค.นี้

ออกเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ประชาชนแล้ว เน้นมาก่อนได้ก่อน เริ่มพฤษภาคมนี้ กำหนดราคารับซื้ออัตราไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย  พร้อมส่งเสริมธุรกิจติดตั้งบำรุงรักษาในประเทศ คาดเงินสะพัด 40,000 ล้าน 

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่า ตามที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบแผนการพัฒนาไฟฟ้าของประเทศไทย หรือพีดีพี 2018 นั้น ถือเป็นแผนที่ให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียน และการใช้แผงเซลล์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Photo Voltaic Solar Cell) ถือเป็นส่วนสำคัญของแผนนี้ มีสัดส่วนเข้าระบบมากกว่า 50% ของพลังงานหมุนเวียน ด้วยกำลังผลิตติดตั้งรวม 12,725 เมกะวัตต์

นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งแผงเซลล์ผลิตไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้เอง และเปิดให้เชื่อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้ในบางเวลาเข้าสู่ระบบได้   ซึ่งนอกจากจะประหยัดค่าไฟฟ้าแล้ว ยังมีรายได้เสริมจากการขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือ โครงการนี้เรียกว่า  “โซลาร์ภาคประชาชน”

สำหรับในทางปฏิบัตินั้น เป็นหน้าที่่ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ที่จะออกกฎเกณฑ์มารองรับ  เบื้องต้นกำหนดให้มีการติดตั้งประมาณ 100 เมกะวัตต์ต่อปี เป็นระยะเวลา 10 ปี คาดว่าจะเริ่มรับจดทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์

ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะได้ออกมาตรการสนับสนุน ให้ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ และผู้ประกอบการติดตั้งระบบในประเทศ และสถาบันอาชีวะศึกษา ให้มีส่วนร่วมในธุรกิจติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ ซึ่งในแต่ละปี คาดว่าจะมีการติดตั้งประมาณ 10,000 – 20,000 ระบบ เป็นมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี หรือประมาณ 40,000 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาโครงการ 10 ปี

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกกพ. กล่าวว่า กกพ.จะออกประกาศเชิญชวนอย่างเป็นทางการต่อไป และจะอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล และการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลครบถ้วนในการตัดสินใจ โดยยืนยันทุกคนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม

ขั้นตอนดำเนินการ

  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จะเริ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 โดยประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-207-3599 หรือ ติดตามจากเว็บไซต์ สำนักงาน กกพ. ที่ www.erc.or.th และเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้ง 2 แห่ง
  • เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง และเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพ.ค. และหมดเขตรับลงทะเบียนภายในปี 2562
  • ทยอยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562
  • กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2562

นายเสมอใจ กล่าวว่า อยากให้ประชาชนได้มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วย โดยเฉพาะการพิจารณาผลประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งโครงการฯนี้ ประชาชน จะต้องมีการลงทุน เพื่อติดตั้งระบบ ดังนั้นจะต้องคำนึงถึงความคุ้มทุนที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุนด้วย

ทั้งนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ ขึ้นกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนเป็นหลัก และอยากให้มีการเปรียบเทียบ กับปริมาณความต้องการ และช่วงเวลา ในการใช้ไฟฟ้า เช่น หากมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันมากอยู่แล้ว ระยะเวลาในการคุ้มทุนย่อมเร็วกว่า เป็นต้น

นฤภัทร อมรโฆษิต

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน กกพ. เสริมว่า หลักเกณฑ์การประกาศรับซื้อไฟฟ้าภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย

1.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
  • เป็นผู้ที่มีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าประเภทที่ 1 ตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ต่อครัวเรือน

2.เป้าหมาย และปริมาณการรับซื้อรวม 100 เมกะวัตต์

  • พื้นที่การไฟฟ้านครหลวงรวม 30 เมกะวัตต์
  • พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวม 70 เมกะวัตต์

3.เงื่อนไขการพิจารณา และข้อยกเว้น

  • การพิจารณาแบบเรียงลำดับก่อนหลังตามความพร้อม (First come First served) โดยจะยึดถือวัน และเวลาที่ได้รับแบบคำขอที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานที่กำหนดเป็นสำคัญ

4.ราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตราไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team