Business

เปิดประมูลก่อสร้าง ‘สำนักงาน-ที่จอดรถ’ สนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2

ทอท.เปิดประมูลงานก่อสร้าง “สำนักงาน-ที่จอดรถ” สนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 วงเงิน 987 ล้านบาท กำหนดยื่นซอง 7 พ.ค. นี้

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า วานนี้ (19 มี.ค.) ทอท. ได้เปิดประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออกภายในสนามบินสุวรรณภูมิ วงเงิน 987 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทอท. จะเปิดขายซองเอกสารประกวดราคา (TOR) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2562 จากนั้นจะเปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็คทรอนิกส์ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

สำหรับเอกชนที่เข้าร่วมประมูลจะต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะที่เป็นอาคารความสูงไม่ต่ำกว่า 5 ชั้นและอาคารใหญ่พิเศษในสัญญาเดียวที่เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ก่อนวันเสนอราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า 244 ล้านบาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ ทอท. เชื่อถือ โดยจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 540 วันภายหลังลงนามในสัญญา รวมทั้งจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรมด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก ในสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิเฟสที่ 2 ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำออกประกวดราคา เนื่องจากยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการขยายอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 1 (Terminal 1) และการลงทุนก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 ส่งผลให้ ทอท. ต้องแยกงานก่อสร้างสำนักงานสายการบินและที่จอดรถดังกล่าวออกมาประมูลก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า

ภาพจาก Suvarnabhumi Airport

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE