Finance

‘ก.ล.ต.’ ไฟเขียว ‘SUPER’ ตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

“ก.ล.ต.” ไฟเขียว “SUPER” ตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน “SUPEREIF” มูลค่า 8,000 ล้านบาท รองรับแผนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (Super Energy Power Plant Infrastructure Fund หรือ SUPEREIF ) เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา มูลค่าไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเป็นผู้ยื่นขอจัดตั้งกองทุน โดยเงินที่ได้รับจากการจัดตั้งกองทุนนำไปชำระหนี้และรองรับการขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในอนาคต โดยเป็นหนึ่งในช่องทางขยายการลงทุนในอนาคต รวมทั้งวางแผนลดหนี้ 3,000 – 4,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่จะขายเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรืออินฟราฟันด์จะมาจากสินทรัพย์ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติก่อนหน้านี้ โดยอนุมัติให้บริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (17AYH) และบริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (HPM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SUPER ทำรายการจำหน่ายสินทรัพย์ในโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 118 เมกะวัตต์ ให้กับกองทุนฯ รวมทั้งคณะกรรมการยังได้อนุมัติให้บริษัทฯ ทำธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ในสัดส่วนร้อยละ 20-30

ขณะที่ผลดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปี 2562 จะได้รับปัจจัยบวกจากกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มในโครงการต่าง ๆ สนับสนุน โดยเฉพาะในส่วนของโครงการโซลาร์ฟาร์มและวินด์ฟาร์มในเวียดนาม ซึ่งจะจำหน่ายเชิงพาณิชย์ หรือ COD ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK