General

ศาลปกครองสูงสุด สั่งจำกัดนักท่องเที่ยวสิมิลัน

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง ระงับคำสั่งศาลปกครองภูเก็ตที่ทุเลาบังคับการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าหมู่เกาะสิมิลัน

วานนี้ (13 มี.ค.) ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับคำสั่งของศาลปกครองภูเก็ต ที่มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งอุทธรณ์ (กรณีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งคำร้องที่ 44/2562 ในคดีที่นายนิพนธ์ สมเหมาะ ฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขอเพิกถอนประกาศลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่องการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และประกาศลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะประเภทเรือที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และมีคำขอให้ศาลทุเลา การบังคับตามประกาศทั้งสองฉบับ

ซึ่งศาลปกครองภูเก็ตได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับ ตามประกาศ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561  เรื่อง การกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562  ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ต่อ ศาลปกครองสูงสุดและมีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับคำสั่งของศาลปกครองภูเก็ตไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งอุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน มีขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวันตามประกาศพิพาท อีกทั้งยังยอมรับว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่นที่เกิดจากกิจกรรมท่องเที่ยว จึงเป็นที่เห็นได้อย่างแน่ชัดว่าหากมิได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันล่วงหน้าปล่อยให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามากขึ้น ย่อมเป็นการเกินขีดความสามารถที่อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลันจะรองรับได้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพธรรมชาติ ยากที่จะแก้ไขหรือฟื้นฟูให้กลับมีสภาพดีดังเดิมได้อีกในภายหลัง

การที่ศาลปกครองภูเก็ตมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศ จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ ตามข้อ 115 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 จึงมีคำสั่งระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของศาลปกครองภูเก็ต ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team