Politics

กกต.แจงมาตรการหลังศาลรธน.ตัดสินยุบไทยรักษาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)แจ้งว่า การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติจะต้องดำเนินการ ดังนี้

1.นายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องมีประกาศยุบพรรคไทยรักษาชาติและนำไปเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองซ้ำหรือพ้อง กับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบ ตามมาตรา 94 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่

มาตราดังกล่าวได้ระบุไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบ และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ทั้งนี้ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ

2.จัดส่งประกาศตามข้อ 1 ให้อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติทราบ จัดส่งบัญชี และงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นงบการเงิน จำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย งบการเงินประจำปี 2557 – 2561 และงบการเงิน วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2562 รวมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับงบการเงินทุกฉบับของพรรคไทยรักษาชาติต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค เพื่อที่จะได้แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดำเนินการชำระบัญชีพรรคไทยรักษาชาติต่อไป

แจ้งอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติทุกคน ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติให้ทราบว่า ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ แต่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมืองที่ถูกยุบมิได้ตามมาตรา 95 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

3.สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งภายหลังจากนี้นั้น เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการแล้ว จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อต่อไป

นอกจากนี้ จะมีหนังสือแจ้งให้มีการติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้งกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้กับหมายเลขของผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติ  บัตรเลือกตั้งดังกล่าวจะถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนให้กับผู้สมัคร

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team