Politics

ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร กระทําผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ดังนี้

ร้อยตรี ชัด บุญเรือน ตําแหน่ง รักษาราชการ ผู้บังคับตอนปฏิบัติการที่ ๒ หมวดปฏิบัติการที่ ๑ หมวดมาตรฐานงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวัง กองร้อยราชสํานักที่ ๒ เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลาง กองพันราชสํานัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทําผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กล่าวคือ มีบุตรและภรรยาแล้วไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น สร้างความเดือดร้อนและความแตกร้าวให้กับครอบครัว สร้างความเสื่อมเสียให้หน่วยงานประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศและตําแหน่ง จึงให้ปลดออกจากราชการและถอดออกจากยศทหารเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยไม่มีเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ เป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒ สังกัดส่วนราชการในพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team