Politics

ปชช.เกือบ 70% เชื่อเลือกตั้งร้อนแรง มีโอกาสวุ่นวาย!!

“สวนดุสิตโพล” ชี้ประชาชน 61% เชื่อก่อนและหลังเลือกตังมีความขัดแยงพอๆกัน ขณะที่ 68% เชื่อเลือกตั้งร้อนแรง มีโอกาสเกิดความวุ่นวาย

เข้าสู่เดือนมีนาคม นับถอยหลังวันเลือกตั้งที่กำลังใกล้เข้ามาทุกที แต่ละพรรคการเมืองยังคงลงพื้นที่แข่งขันหาเสียงกันอย่างเข้มข้น จนทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าการเลือกตั้งจะนำไปสู่ประเด็นที่สร้างความขัดแย้งทางการเมือง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวสารการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,028 คน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้


1. ประชาชนคิดว่าความขัดแย้งทางการเมือง ณ วันนี้ เกิดจากสาเหตุใด

อันดับ 1 การแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ 59.22%
อันดับ 2 แบ่งพรรคแบ่งพวก อยู่คนละขั้ว 49.02%
อันดับ 3 ไม่เป็นประชาธิปไตย สองมาตรฐาน 42.35%
อันดับ 4 ทัศนคติ แนวความคิดแตกต่างกัน 18.43%
อันดับ 5 ขาดจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม 10.59%

2. เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้ง กับ หลังจากที่มีการประกาศเลือกตั้งแล้วประชาชนคิดว่าความขัดแย้งเป็นอย่างไร

อันดับ 1 ขัดแย้งพอๆกัน 1.48%
อันดับ 2 หลังจากที่มีการประกาศเลือกตั้ง มีความขัดแย้งมากกว่า 22.57%
อันดับ 3 ก่อนการประกาศเลือกตั้ง มีความขัดแย้งมากกว่า 15.95%

3. ถ้าไม่มีการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง ประชาชนคิดว่าบ้านเมืองจะมีโอกาสวุ่นวายเหมือนกับช่วงก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาบริหารประเทศหรือไม่

อันดับ 1 มีโอกาสวุ่นวาย 68.09% เพราะอาจเกิดความขัดแย้ง มีการเคลื่อนไหว ชุมนุม เรียกร้อง การเลือกตั้งร้อนแรง คนไม่เคารพกฎกติกา ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 26.85% เพราะมีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนและต่อต้าน ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของนายกรัฐมนตรี อาจมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซง ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่มีโอกาส 5.06% เพราะ รัฐบาล คสช. มีอำนาจเด็ดขาด มีมาตรา 44 ไว้คอยควบคุมดูแลบ้านเมือง มีบทเรียนจากที่ผ่านมา ฯลฯ

4. วิธีการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง คือ

อันดับ 1 การบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด เข้มงวดกวดขัน บทลงโทษรุนแรง 64.75%
อันดับ 2 รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เห็นแก่ส่วนรวม มีจิตสำนึก 47.13%
อันดับ 3 มีสติ ไม่วู่วาม ติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 33.61%

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK