General

ชวนใส่เสื้อเหลือง 4 เดือน เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 น รัฐบาลได้กราบบังคลทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายวิษณุ เครืองาม ประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เปิดเผยว่า ได้มีการทูลเกล้าฯ ถวายตราสัญลักษณ์ 6-7 แบบ และทางสำนักพระราชวังแจ้งว่า ได้มีพระราชวินิจฉัยและทรงเลือกแบบ และได้มีการแก้ไขจนเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว แต่ต้องรอหนังสือยืนยันจากทางสำนักพระราชวังก่อน เพื่อนำตราสัญลักษณ์นี้ไปใช้ประทับบนคนโท บรรจุน้ำอภิเษก ประดับบนธง ซึ้งในการพระราชพิธี และจัดทำเป็นตราสัญลักษณ์บนเสื้อสีเหลือง

ส่วนการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดทำเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานจัดทำเพื่อจำหน่าย  โดยจะนำเงินรายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย   ส่วนหน่วยงานของรัฐและผู้ประสงค์จะเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกไปประดับบนเสื้อ หรือสิ่งของจะต้องเสนอคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกก่อนดำเนินการ

ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี จะจัดทำเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ในการพระราชพิธีนี้ เป็นต้นแบบให้กับประชาชน และจัดทำเข็มที่ระลึกด้วย และได้เชิญชวนประชาชนร่วมสวมเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ของรัชกาลใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นมงคลยิ่ง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team