Videos

กวิน: อินเทอร์เน็ต Disrupt ธุรกิจสื่อ

“ผู้บริโภคเลือกเสพคอนเทนท์ของใครก็ได้ ที่อยู่ในความสนใจ ถือเป็น Disruption ใหญ่สุด ที่สื่อต้องปรับตัว”

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight