Buzz News

‘พริ้นซิเพิล แคปิตอล’ ย้ายหลักทรัพย์สู่หมวดธุรกิจการแพทย์

พริ้นซิเพิล แคปิตอล เผย ตลาดหลักทรัพย์ฯไฟเขียว ปรับย้ายหลักทรัพย์จากหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไปยังหมวดธุรกิจการแพทย์ เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เผยทิศทางการดำเนินธุรกิจ หลังจากนี้จะมุ่งให้ความสำคัญในการขยายเครือข่ายธุรกิจโรงพยาบาล พร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐ “Healthcare 4.0” ที่มีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ดร.สาธิต วิทยากร

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแจ้งความประสงค์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เพื่อขอย้ายหลักทรัพย์จากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services) หมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Services) ซึ่ง ตลท. ได้พิจารณาเห็นควรปรับย้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

“การปรับย้ายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมและสอดรับกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพ โดยการสร้างและขยายเครือข่ายธุรกิจโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจภาคบริการและสุขภาพ โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และนโยบายของภาครัฐที่มีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ผลประกอบการของ พริ้นซิเพิล แคปิตอล เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ดร.สาธิต กล่าว

สำหรับทิศทางในการพัฒนาและบริหารองค์กร หลังจากนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้น โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพ ทั้งการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพ และให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ทั้งเทคโนโลยีด้านการแพทย์ และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการด้านต่างๆ อาทิ บัญชี การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

ทั้งนี้ ในส่วนของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ พริ้นซิเพิล แคปิตอล ที่ดำเนินธุรกิจหลักด้านธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว 5 แห่งใน 4 จังหวัด และกำลังจะเปิดดำเนินการในเร็วๆ นี้อีก 2 แห่งใน 2 จังหวัด โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายทั้งสิ้น 10 แห่งภายในปีนี้ และเป็น 20 แห่งภายในปี 2566

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์