ดูหนังออนไลน์
Economics

ไฟเขียวตั้ง ‘กรมการขนส่งทางราง’ คุมมาตรฐานรถไฟ

ที่ประชุม ครม. อนุมัติตั้ง “กรมการขนส่งทางราง” มีอำนาจควบคุมรถไฟทั่วไป รถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูง คาดจัดตั้งได้ภายในเดือน เม.ย.นี้

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรับร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่…) พ.ศ… ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข. ) กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่…) พ.ศ… โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) และขณะนี้อยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

สำหรับขอบเขตอำนาจของกรมรางนั้น จะเป็นหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) คล้ายกับกรมการขนส่งทางบก ส่งผลให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รวมถึงบริษัทเอกชนเป็นเพียงผู้ประกอบการ (Operator) ภายใต้กำกับดูแลของรัฐบาลและกฎหมายที่กำหนด ดังนั้น จึงมีอำนาจควบคุมรถไฟทั่วไป รถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูง อาทิ ด้านการวางแผนพัฒนาระบบราง การควบคุมมาตรฐานงานเดินรถและบริการ การพัฒนาที่ดินและพื้นที่เชิงพาณิชย์ตามแนวเส้นทาง การลงโทษผู้ให้บริการ และการกำหนดราคาค่าโดยสาร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถจัดตั้งได้ภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อจัดหาบุคลากรประมาณ 203 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 176 คน และพนักงานราชการ 27 คน ควบคู่ไปกับการออกกฎหมายลูกภายใต้ พ.ร.บ. การขนส่งทางราง จากนั้นจะเข้าควบคุมบริหารงานได้เต็มที่ภายในกันยายนนี้

รถไฟความเร็วสูง

สำหรับการควบคุมค่าโดยสารรถไฟฟ้าในอนาคตนั้น กรมรางจะเข้ามาดูเรื่องการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า การกำหนดค่าโดยสารที่เป็นธรรม ดยจัดทำมาตรฐานราคาแต่ละสายให้มีความสอดคล้องกัน แต่ไม่มีอำนาจไปกำกับดูแลและเปลี่ยนแปลงสัญญารถไฟฟ้าที่อยู่ในสัมปทานปัจจุบัน ซึ่งได้ลงนามไปแล้ว อาทิ รถไฟฟ้าสายสีชมพู รถไฟฟ้าสายสีเหลือง รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน-เขียวเข้ม รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เป็นต้น ดังนั้น จึงมีผลการกำกับดูแลเฉพาะรถไฟฟ้าสายใหม่ที่จะเกิดและรถไฟฟ้าสายเดิมที่กำลังจะหมดอายุสัมปทานอย่างสายสีเขียว

The Bangkok Insight Editorial Team