ดูหนังออนไลน์
Economics

กรมทรัพยากรน้ำเร่งสร้างเครือข่ายผู้ใช้ภายใต้พรบ.น้ำกรมทรัพยากรน้ำสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำเข้มแข็งภายใต้ พรบ. น้ำ ฉบับแรก ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปี 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 จากส่วนประสานบริหารจัดการลุ่มน้ำ ส่วนอำนวยการ และจากเจ้าหน้าที่สำนักส่วนกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 180 คน เพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำในเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำ ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน 3 ประเด็น คือ

1. สะท้อนปัญหาผ่านกิจกรรมของกลุ่มผู้ใช้น้ำในเครือข่าย

2. จุดแข็งแต่ละพื้นที่

3. การพัฒนาต่อยอดอย่างไรที่เป็นไปตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ

ทั้งนี้เพื่อความมุ่งหวังและการขับเคลื่อนการสร้างความแข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในเครือข่ายโดยจะมีการเชื่อมกับแกนน้ำ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) ประจำจังหวัดเพื่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง  ทุกๆด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ยังตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการสร้างและสนับสนุนเครือข่ายในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเข้าใจอันดีต่อกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และช่วยให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และประชาสังคม ผ่านกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการจัดการน้ำของชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมมือกันดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามขอบเขตความร่วมมือ

1. ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรในระดับถ้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และเยาวชน ให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ และความรู้ในภาคปฏิบัติ เพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

2. ร่วมกันส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน

3. ร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

4. ร่วมกันสร้างสรรค์งานบริการวิชาการ ด้วยการจัดกิจกรรม และ/หรือ โครงการที่สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำที่มีคุณภาพ สร้างให้เกิดความตระหนักในการใช้น้ำอย่างมีคุณภาพโดยอยู่บนฐานของความต้องการชุมชนและสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของชาติ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight